Archief categorieën: Jezus Christus

Liefde

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Liefde

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. – Johannes 3:16

Liefde wil ook zeggen dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Dat wil zeggen: De Tien Geboden naleven zoals o.a. Gij zult niet doden.

1 Toen sprak God al deze woorden:
2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
13 U zult niet doodslaan.
14 U zult niet echtbreken .
15 U zult niet stelen.
16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
(Exodus 20:1-17)

Al deze dingen zijn niet mogelijk zonder de hulp van Jezus Christus, waarop wij ons altijd mogen beroepen.

Share

Laos

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Laos
Antwoord op gebed
Snelle kerkgroei, ondanks de beperkingen en vervolging. Bijna alle evangelisatie (en de kerken als een gevolg daarvan) wordt geleid door inheemse Laotianen. De groei gebeurt onder de verschillende volkeren, in landelijke en stedelijke gebieden, en het hele land. Yahweh, ik dank U hiervoor door de Heilige Geest en Uw Zoon Jezus Christus.

Genesis 49; Lukas 3

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Bangladesh

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

tablighiYahweh, ik bid voor Bangladesh, een land dat uit ongeveer 85% moslims bestaat, en dat meer lijdt meer dan de meeste in de wereld. Ernstige overbevolking, wijdverspreide armoede, en rampen, zoals overstromingen, cyclonen en hongersnood hebben het land diep geraakt. Yahweh is de harten van de moslims aan het openen om te reageren op het evangelie door middel van Jezus Christus.

Ik bid dat sterke gemeenten opgericht worden als Yahweh in dit land bezig is. Discipelschap gericht op het kruis van degenen die geïnteresseerd zijn in de Messias is nodig.

Psalm 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; 1 Korintiërs 9

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share