Je moet opnieuw geboren worden!

Wat betekent het om opnieuw geboren te worden?

Deze term komt voor het eerst in de Bijbel in Johannes hoofdstuk drie ...

"Zo was er een Farizeeër, één van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus Christus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.' Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden." (Johannes 3:1-7).

Om deze bijbelse term te begrijpen is het noodzakelijk om te weten dat er TWEE GEBOORTEN zijn. De "eerste" geboorte is de FYSIEKE GEBOORTE wanneer je geboren bent in deze wereld van je vader en moeder. Wanneer de Bijbel het heeft over "geboren worden uit water" dan spreekt ze over de fysieke geboorte (NIET de doop). De "tweede" geboorte is een GEESTELIJKE GEBOORTE, wat betekent geboren worden uit de "Geest" (Gods Heilige Geest). Waarom moet een mens geestelijk geboren worden? Wat is een "spirituele" geboorte?

De Bijbel leert dat de mens is geschapen naar het beeld van God. God openbaart Zich aan de mensheid in de persoon van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Op dezelfde manier bestaat de mensheid uit een lichaam, ziel en geest. Je zou kunnen zeggen dat ons lichaam de "tent" is van de ziel en de geest (het lichaam is een tijdelijke verblijfplaats). Onze ziel is samengesteld uit het hart (om te voelen), de geest (om te denken), en de wil (om te bepalen).

Onze geest is dood door de zonde als we geboren worden, dit wil zeggen we zijn geboren zonder God. Niemand is ooit geboren met God. De enige uitzondering is de Heer Jezus Christus, die kwam als God in het vlees (1 Timoteüs 3:16 ). Onze geest is dood door de misdaden en de zonde zegt de Bijbel ...

"U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn." (Efeziërs 2:1,2).

De niet geredde persoon kan God niet begrijpen, noch Zijn Woord...

"Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld." (1 Korintiërs 2:14).

De reden waarom je "geestelijk" geboren moet zijn, is omdat je nog nooit geestelijk geboren bent om te beginnen. Dus als de Bijbel het heeft over "wedergeboren" worden dan betekent het eigenlijk "geboren worden voor de tweede keer." Je bent fysiek geboren in deze wereld, maar je was geboren zonder de Geest van God in je ziel (geestelijk dood). Ja, God schiep jou, maar Hij gaf je een vrije wil.

God dwingt nooit iemand om Jezus Christus te aanvaarden als zijn Verlosser. Hij biedt gewoon een warme uitnodiging aan iedereen die zijn zonden vergeven wil zien om alzo naar de hemel te gaan. Verlossing is een gratis geschenk (Romeinen 5:15), betaald door het kostbare bloed van Jezus Christus (1 Peter 1:18,19). We moeten Gods geschenk van het eeuwige leven aanvaarden of het ZAL voor altijd verbeurdverklaard worden wanneer wij deze wereld verlaten (sterven).

God gebood Adam en Eva niet te eten van de verboden vruchten in de Tuin van Eden. Genesis 2:17, "maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven." Merk op, God zei dat ze zouden sterven "de dag dat gij daarvan eet." Interessant genoeg, stierven Adam en Eva niet fysiek de dag dat ze aten van het fruit en God ongehoorzaam waren.

De reden is omdat zij GEESTELJK stierven. De zonde was het menselijke ras binnengetreden. De Bijbel leert dat van Adam tot op heden, de mensheid geestelijk doodgeboren is ten gevolge van Adams zonde. Dit is de reden waarom de mensheid opnieuw MOET geboren worden. Dit is alleen mogelijk door de Heilige Geest van God, die ons weer levend maakt (weer tot leven komen zegt de Bijbel) door het geloof in Jezus Christus onze Verlosser.

“Geestelijk” geboren worden betekent dat Gods Heilige Geest onze dode geest “versnelt” (of levend maakt). Wanneer een zondaar gelooft in de Heer Jezus als de Christus, en Hem alleen vertrouwt om alle zonden te vergeven, dan komen God de Vader en God de Zoon in iemands hart in de vorm van God de Heilige Geest (Johannes 14:23). De “Heilige Geest” is “God in ons.”

Ik heb God levend in mijn lichaam in de vorm van de Heilige Geest. Romeinen 8:9 vertelt ons dat de Geest van Christus in elke gelovige woont. Ik ben God niet, maar ik heb Gods Geest die in mijn lichaam woont. De Godheid woont in elke gelovige. De Heilige Geest van God leidt mij, troost mij, leert mij, berispt mij, kastijdt mij, veroordeeldt mij, stimuleert mij, geeft me kracht, houdt van mij, geeft mij kracht, en nog veel meer. De Heilige Geest gebruikt het Woord van God om deze dingen te doen. Daarom is het uitermate belangrijk voor elke gelovige om te leven volgens de Bijbel (en zorg ervoor dat je een betrouwbare Bijbel hebt—Ik gebruik alleen de Nieuwe Bijbelvertaling).

Een persoon kan de Bijbel niet begrijpen zonder de aanwezigheid van de auteur, en God is de Auteur. Wanneer je wedergeboren wordt (of geboren voor de tweede keer) dan komt Gods Heilige Geest in je lichaam (1 Korintiërs 3:16), verlaat ze je nooit (Hebreeën 13:5), en zul je veel nieuwe dingen voor de eerste keer in je leven begrijpen...

"Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." 2 Korintiërs 5:17

Het is ENKEL door het Kostbare Woord van God dat iedereen opnieuw geboren kan worden. Natuurlijk kan niemand fysiek wedergeboren worden in deze wereld... je kan de tijd niet terugdraaien. Echter kan men wel zeker opnieuw geboren worden, spiritueel, in de familie van God door de Geest van Christus... "Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe" (Romeinen 8:9). De manier waarop we worden "wedergeboren" is te vinden in het Woord van God...

"Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord." 1 Petrus 1:23

We zijn wedergeboren door het Woord van God. Jezus Christus is het Woord van God (Johannes 1:1,14: Openbaring 19:13). De volgende verklaring vat het het best samen...

Als je eenmaal geboren wordt, dan sterf je TWEEMAAL; Als je tweemaal geboren wordt, dan sterf je ÉÉN keer.

Als je Jezus Christus niet ontvangt en geen wedergeboren christen wordt, dan zul je helaas branden in het hellevuur voor alle eeuwigheid (Johannes 3:18, 36; Openbaring 20:15; 21:8) Misschien zeg je: “Ik geraak niet wijs uit dat wedergeboortegedoe.” Nou, de meeste mensen kunnen niet verklaren hoe dat een zwarte koe groen gras kan eten, witte melk geeft, en daarna is het veranderd in gele boter—maar ze eten het nog steeds!

Zoals mijn voorganger placht te zeggen: “Wedergeboren zijn betekent dat Hij die het begin is (Jezus Christus), geboren is in jou.” Openbaring 1:8, “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heer, die is, en die was, en die komen zal, de Almachtige.” Dat is een mooie manier om het te verklaren. Wanneer iemand wordt wedergeboren dan komt de Geest van Christus tot leven in het lichaam van die persoon. “Nu, iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe” (Romeinen 8:9b). Deze geboorte komt slechts tot stand door het geloof in de Zoon van God.

Het GOEDE NIEUWS (het Evangelie) is dat het heel EENVOUDIG is om de tweede geboorte te hebben, dat wil zeggen, een geestelijke geboorte. God kwam naar deze aarde 2000 jaar geleden en Hij nam de vorm aan van een mens. Die mens was de Heer Jezus Christus (Johannes 1:1,14; 1 Timoteüs 3:16). Letterlijk, de GODHEID was mens geworden (Kolossenzen 2:9--Nieuwe Bijbelvertaling).

Jezus werd geboren uit een maagd (Jesaja 7:14). Jezus heeft nooit gezondigd (2 Korintiërs 5:21; Hebreeën 4:15). Jezus stierf, werd begraven en stond weer op na drie dagen (1 Korintiërs 15:1-4). Jezus vergoot Zijn kostbaar bloed als losgeld voor al onze zonden (Kolossenzen 1:14; 1 Petrus 1:18,19), en heeft dat bloed toegepast op de genadetroon in de hemel (Hebreeën 9:12, 24-26).

Jezus is de Verlosser (dat wil zeggen, de Christus), die voor onze zonden betaald heeft. Als je je realiseert dat je een schuldige zondaar bent (en dus behoefte hebt aan een Verlosser), dan hoef je enkel in Jezus te geloven om vergiffenis van zonden te krijgen. Alles wat God de Vader vraagt is dat we voor verlossing door Zijn Zoon, Jezus komen.

Handelingen 20:21 zegt: “Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer.” Bekering en geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bekering is gewoon een verandering van geest die inhoudt zich te keren naar Jezus Christus om vergeven te worden van je zonden. De woorden “geloven” en “gelooft” verschijnen 85-maal in het evangelie van Johannes, maar het woord “berouw” wordt niet één keer genoemd. Uiteraard heeft de persoon die gelooft zich bekeerd.

Verlossing gebeurt wanneer iemand erkent dat hij zondig is en tot God komt, op basis van het feit dat hij de hel verdient voor zijn zonden; en gelooft in Jezus, de Christus, de Zoon van God, voor zijn vergeving. Handelingen 10:43 stelt: “Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.

Jezus is gekomen om zondaars te redden!

Je mag bidden als je wilt, maar je hoeft niet. Redding gebeurt met het hart (Romeinen 10:10). Als je wilt bidden, vraag Jezus gewoon om je zonden te vergeven en vertel Hem dat je Hem vertrouwt als je Verlosser. Het doet er niet precies toe wat je bidt, net zo lang als je je maar deze twee belangrijke waarheden realiseert:

  1. Je bent een schuldige zondaar onder de veroordeling van de wet van God!
  2. Jezus is de Verlosser die Zijn bloed vergoten heeft om je zonden weg te nemen!

Je zou zoiets kunnen bidden als dit...

Lieve Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben die de hel verdient. Ik geloof dat U de Zoon van God bent, de Verlosser, die zijn bloed vergoten heeft om voor mijn zonden te betalen. Ik geloof nu in U als mijn persoonlijke Verlosser, en vraag U om al mijn zonden te vergeven. Red mij asjeblieft en neem me mee naar de hemel als ik sterf. Amen.

Redding is GEEN gebed, alhoewel je een zondaarsgebed mag bidden om het geloof van je hart in Jezus uit te drukken. We zijn gered door ZIJN GERECHTIGHEID, dat wil zeggen, de gerechtigheid van Jezus Christus, die onze rekening vereffent op het moment van verlossing. Dit is de TOEGEREKENDE gerechtigheid van Jezus Christus... “Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op Hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn geloof rechtvaardig verklaard.” We zijn gered door de genade van God door het geloof in Christus Jezus, omwille van het bloed dat Hij voor onze zonden opgeofferd heeft. Ons deel is alleen te geloven.

Redding is niet een kwestie van het bidden van enkele speciale woorden. De tollenaar riep alleen maar: “God, wees mij zondaar genadig.” De dief aan het kruis vroeg Jezus gewoon aan hem te "denken", en dat is wat Jezus deed. Het was hun geloof in Christus en niet hun woorden, die de verlossing bracht. Beide mannen erkenden hun zondigheid en wendden zich tot Jezus Christus voor vergeving. Er is niets “magisch” aan de woorden die je bidt, het is je geloof (vertrouwen) in Jezus Christus dat redding brengt. Het is je geloof dat ervoor zorgt dat je een beroep kan doen op Jezus om je zonden te vergeven en je mee te nemen naar de hemel. God wil je redden, meer dan je ooit zou willen om gered te worden (2 Peter 3:9).

Verlossing is heel simpel: we zijn zondaars en Jezus is de Verlosser. Iedereen die in de naam van Jezus gelooft voor verlossing wordt een deel van Gods familie (Romeinen 10:13; Galaten 3:26). Eeuwig leven is een gratis geschenk: gratis gegeven en gratis ontvangen. Verlossing is ontvangen; niet geven. Ons deel is om onze zondigheid te erkennen en te geloven in de Heer Jezus Christus om te worden vergeven.

Zie je mijn vriend, het gaat hier niet om religie, ALLEEN om Jezus. Het grote probleem is dat we allemaal zondaars zijn, en dat de zonde moet worden aangepakt. Het Woord van God klaagt ons allen aan als schuldige zondaars. Jezus wil onze Advocaat zijn en ons bevrijden. Je moet akkoord gaan met Gods rechtsgedingovereenkomst in Christus Jezus, of terechtstaan voor de grote witte troon des Oordeels (Openbaring 20:11-15). Lees goddelijke rechtvaardigheid. Gelukkig offert God ons een volledige vergiffenis door middel van het bloedoffer van Jezus Christus. Amen!

Zwijg nu toch en stap op de Ark!


“Het evangelie is niet een oproep tot bekering, of tot een wijziging van onze wegen, tot teruggave voor de zonden uit het verleden, of beloven om beter te doen in de toekomst. Deze dingen zijn allemaal goed, maar ze vormen niet het evangelie, want het evangelie is niet een goed advies om gehoorzaamd te worden, het is goed nieuws om in te geloven. Maak niet de fout om dan te denken dat het evangelie een oproep is tot verplichting of een oproep tot hervorming, een oproep om je conditie te verbeteren, of om jezelf te gedragen op een perfectere manier dan je tevoren ooit gedaan hebt ...

Evenmin is het evangelie een vraag om de wereld op te geven, dat je je zonden zoudt opgeven, dat je slechte gewoonten zou afbreken, en te proberen om goede gewoontes te gaan ontwikkelen. Je mag al deze dingen doen, en toch nooit het evangelie geloven en bijgevolg helemaal nooit gered worden.”

BRON: Pastor Harry A. Ironside, van de preek: Wat is het evangelie?


Verlossing wordt niet gevonden in een religie, maar in een persoon—De Heer Jezus Christus.

Hoe leer ik Christus kennen (De Inside Story)

P.S.—ik heb een een boek van 39 hoofdstukken geschreven over de verlossing als je meer wilt weten. Het omvat alles gaande van informatie over de hel tot het kostbare letterlijke bloedoffer van Christus.

Ook De eenvoud van de verlossing | Je hebt zijn gerechtigheid nodig | Verlossing kristalhelder

Dr John R. Rice spreekt over wereldse christenenzijn ze niet gered?

Curtis Hutson spreekt over Bijbelse bekeringMoet iemand stoppen met zondigen om gered te worden?