Je moet opnieuw geboren worden!

Wat betekent het om opnieuw geboren te worden?

Deze term komt voor het eerst in de Geschriften in Johannes hoofdstuk drie ...

"Zo was er een Farizeeër, één van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Yâhuwshúa toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van Yâ-hwéh gekomen is, want alleen met Yâ-hwéh's hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.' Yâhuwshúa zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van Yâ-hwéh Yâhuwshúa zien.' 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' Yâhuwshúa antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van Yâ-hwéh Yâhuwshúa binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden." (Johannes 3:1-7).

Om deze term te begrijpen is het noodzakelijk om te weten dat er TWEE GEBOORTEN zijn. De "eerste" geboorte is de FYSIEKE GEBOORTE wanneer je geboren bent in deze wereld van je vader en moeder. Wanneer de Geschriften het hebben over "geboren worden uit water" dan spreekt ze over de fysieke geboorte (NIET de doop). De "tweede" geboorte is een GEESTELIJKE GEBOORTE, wat betekent geboren worden uit de "Geest" (de Heilige Geest). Waarom moet een mens geestelijk geboren worden? Wat is een "spirituele" geboorte?

De Geschriften leren dat de mens is geschapen naar het beeld van Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Yâ-hwéh Yâhuwshúa openbaart Zich aan de mensheid in de persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op dezelfde manier bestaat de mensheid uit een lichaam, ziel en geest. Je zou kunnen zeggen dat ons lichaam de "tent" is van de ziel en de geest (het lichaam is een tijdelijke verblijfplaats). Onze ziel is samengesteld uit het hart (om te voelen), de geest (om te denken), en de wil (om te bepalen).

Onze geest is dood door de zonde als we geboren worden, dit wil zeggen we zijn geboren zonder Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Niemand is ooit geboren met Yâ-hwéh Yâhuwshúa. De enige uitzondering is Yâhuwshúa, die kwam als Yâ-hwéh in het vlees (1 Timoteüs 3:16 ). Onze geest is dood door de misdaden en de zonde zeggen de Geschriften ...

"U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die Yâ-hwéh Yâhuwshúa ongehoorzaam zijn." (Efeziërs 2:1,2).

De niet geredde persoon kan Yâ-hwéh Yâhuwshúa niet begrijpen, noch Zijn Woord...

"Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld." (1 Korintiërs 2:14).

De reden waarom je "geestelijk" geboren moet zijn, is omdat je nog nooit geestelijk geboren bent om te beginnen. Dus als de Geschriften het hebben over "wedergeboren" worden dan betekent het eigenlijk "geboren worden voor de tweede keer." Je bent fysiek geboren in deze wereld, maar je was geboren zonder de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa in je ziel (geestelijk dood). Ja, Yâ-hwéh Yâhuwshúa schiep jou, maar Hij gaf je een vrije wil.

Yâ-hwéh Yâhuwshúa dwingt nooit iemand om Yâhuwshúa te aanvaarden als zijn Verlosser. Hij biedt gewoon een warme uitnodiging aan iedereen die zijn zonden vergeven wil zien om alzo naar de hemel te gaan. Verlossing is een gratis geschenk (Romeinen 5:15), betaald door het kostbare bloed van Yâhuwshúa (1 Peter 1:18,19). We moeten Yâ-hwéh's geschenk van het eeuwige leven aanvaarden of het ZAL voor altijd verbeurdverklaard worden wanneer wij deze wereld verlaten (sterven).

Yâ-hwéh Yâhuwshúa gebood Adam en Eva niet te eten van de verboden vruchten in de Tuin van Eden. Genesis 2:17, "maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven." Merk op, Yâ-hwéh Yâhuwshúa zei dat ze zouden sterven "de dag dat gij daarvan eet." Interessant genoeg, stierven Adam en Eva niet fysiek de dag dat ze aten van het fruit en Yâ-hwéh Yâhuwshúa ongehoorzaam waren.

De reden is omdat zij GEESTELJK stierven. De zonde was het menselijke ras binnengetreden. De Geschriften leren dat van Adam tot op heden, de mensheid geestelijk doodgeboren is ten gevolge van Adams zonde. Dit is de reden waarom de mensheid opnieuw MOET geboren worden. Dit is alleen mogelijk door de Heilige Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa, die ons weer levend maakt (weer tot leven komen zeggen de Geschriften) door het geloof in Yâhuwshúa onze Verlosser.

“Geestelijk” geboren worden betekent dat de Heilige Geest onze dode geest “versnelt” (of levend maakt). Wanneer een zondaar gelooft in Yâhuwshúa, en Hem alleen vertrouwt om alle zonden te vergeven, dan komen de Vader en de Zoon in iemands hart in de vorm van de Heilige Geest (Johannes 14:23). De “Heilige Geest” is “Yâ-hwéh Yâhuwshúa in ons.”

Ik heb Yâ-hwéh Yâhuwshúa levend in mijn lichaam in de vorm van de Heilige Geest. Romeinen 8:9 vertelt ons dat de Geest van Yâhuwshúa in elke gelovige woont. Ik ben Yâ-hwéh Yâhuwshúa niet, maar ik heb zijn Geest die in mijn lichaam woont. Yâ-hwéh Yâhuwshúa woont in elke gelovige. De Heilige Geest leidt mij, troost mij, leert mij, berispt mij, kastijdt mij, veroordeeldt mij, stimuleert mij, geeft me kracht, houdt van mij, geeft mij kracht, en nog veel meer. De Heilige Geest gebruikt het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa om deze dingen te doen. Daarom is het uitermate belangrijk voor elke gelovige om te leven volgens de Geschriften (en zorg ervoor dat je de betrouwbare Geschriften hebt.

Een persoon kan de Geschriften niet begrijpen zonder de aanwezigheid van de auteur, en Yâ-hwéh Yâhuwshúa is de Auteur. Wanneer je wedergeboren wordt (of geboren voor de tweede keer) dan komt de Heilige Geest in je lichaam (1 Korintiërs 3:16), verlaat ze je nooit (Hebreeën 13:5), en zul je veel nieuwe dingen voor de eerste keer in je leven begrijpen...

"Daarom ook is iemand die één met Yâhuwshúa is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." 2 Korintiërs 5:17

Het is ENKEL door het Kostbare Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa dat iedereen opnieuw geboren kan worden. Natuurlijk kan niemand fysiek wedergeboren worden in deze wereld... je kan de tijd niet terugdraaien. Echter kan men wel zeker opnieuw geboren worden, spiritueel, in de familie van Yâ-hwéh Yâhuwshúa door de Geest van Yâhuwshúa... "Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Yâhuwshúa ook niet toe" (Romeinen 8:9). De manier waarop we worden "wedergeboren" is te vinden in het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa...

"Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en altijd blijvende woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa." 1 Petrus 1:23

We zijn wedergeboren door het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Yâhuwshúa is het Woord van Yâ-hwéh (Johannes 1:1,14: Openbaring 19:13). De volgende verklaring vat het het best samen...

Als je eenmaal geboren wordt, dan sterf je TWEEMAAL; Als je tweemaal geboren wordt, dan sterf je ÉÉN keer.

Als je Yâhuwshúa niet ontvangt en geen wedergeboren gelovige wordt, dan zul je helaas branden in het hellevuur voor alle eeuwigheid (Johannes 3:18, 36; Openbaring 20:15; 21:8) Misschien zeg je: “Ik geraak niet wijs uit dat wedergeboortegedoe.” Nou, de meeste mensen kunnen niet verklaren hoe dat een zwarte koe groen gras kan eten, witte melk geeft, en daarna is het veranderd in gele boter—maar ze eten het nog steeds!

Zoals mijn voorganger placht te zeggen: “Wedergeboren zijn betekent dat Hij die het begin is (Yâhuwshúa), geboren is in jou.” Openbaring 1:8, “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt Hij, die is, en die was, en die komen zal, de Almachtige.” Dat is een mooie manier om het te verklaren. Wanneer iemand wordt wedergeboren dan komt de Geest van Yâhuwshúa tot leven in het lichaam van die persoon. “Nu, iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Yâhuwshúa behoort Yâhuwshúa ook niet toe” (Romeinen 8:9b). Deze geboorte komt slechts tot stand door het geloof in de Zoon van Yâ-hwéh.

Het GOEDE NIEUWS (het Evangelie) is dat het heel EENVOUDIG is om de tweede geboorte te hebben, dat wil zeggen, een geestelijke geboorte. Yâ-hwéh Yâhuwshúa kwam naar deze aarde 2000 jaar geleden en Hij nam de vorm aan van een mens. Die mens was de Yâhuwshúa (Johannes 1:1,14; 1 Timoteüs 3:16). Letterlijk, Yâ-hwéh was mens geworden (Kolossenzen 2:9).

Yâhuwshúa werd geboren uit een maagd (Jesaja 7:14). Yâhuwshúa heeft nooit gezondigd (2 Korintiërs 5:21; Hebreeën 4:15). Yâhuwshúa stierf, werd begraven en stond weer op na drie dagen (1 Korintiërs 15:1-4). Yâhuwshúa vergoot Zijn kostbaar bloed als losgeld voor al onze zonden (Kolossenzen 1:14; 1 Petrus 1:18,19), en heeft dat bloed toegepast op de genadetroon in de hemel (Hebreeën 9:12, 24-26).

Yâhuwshúa is de Verlosser, die voor onze zonden betaald heeft. Als je je realiseert dat je een schuldige zondaar bent (en dus behoefte hebt aan een Verlosser), dan hoef je enkel in Yâhuwshúa te geloven om vergiffenis van zonden te krijgen. Alles wat Yâ-hwéh de Vader vraagt is dat we voor verlossing door Zijn Zoon, Yâhuwshúa komen.

Handelingen 20:21 zegt: “Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot Yâ-hwéh en te geloven in Yâhuwshúa, onze Heer.” Bekering en geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bekering is gewoon een verandering van geest die inhoudt zich te keren naar Yâhuwshúa om vergeven te worden van je zonden. De woorden “geloven” en “gelooft” verschijnen 85-maal in het evangelie van Johannes, maar het woord “berouw” wordt niet één keer genoemd. Uiteraard heeft de persoon die gelooft zich bekeerd.

Verlossing gebeurt wanneer iemand erkent dat hij zondig is en tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt, op basis van het feit dat hij de hel verdient voor zijn zonden; en gelooft in Yâhuwshúa, de Zoon van Yâ-hwéh, voor zijn vergeving. Handelingen 10:43 stelt: “Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.

Yâhuwshúa is gekomen om zondaars te redden!

Je mag bidden als je wilt, maar je hoeft niet. Redding gebeurt met het hart (Romeinen 10:10). Als je wilt bidden, vraag Yâhuwshúa gewoon om je zonden te vergeven en vertel Hem dat je Hem vertrouwt als je Verlosser. Het doet er niet precies toe wat je bidt, net zo lang als je je maar deze twee belangrijke waarheden realiseert:

  1. Je bent een schuldige zondaar onder de veroordeling van de wet van Yâ-hwéh Yâhuwshúa!
  2. Yâhuwshúa is de Verlosser die Zijn bloed vergoten heeft om je zonden weg te nemen!

Je zou zoiets kunnen bidden als dit...

Lieve Yâhuwshúa, ik weet dat ik een zondaar ben die de hel verdient. Ik geloof dat U de Zoon van Yâ-hwéh bent, de Verlosser, die zijn bloed vergoten heeft om voor mijn zonden te betalen. Ik geloof nu in U als mijn persoonlijke Verlosser, en vraag U om al mijn zonden te vergeven. Red mij asjeblieft en neem me mee naar de hemel als ik sterf. Amen.

Redding is GEEN gebed, alhoewel je een zondaarsgebed mag bidden om het geloof van je hart in Yâhuwshúa uit te drukken. We zijn gered door ZIJN GERECHTIGHEID, dat wil zeggen, de gerechtigheid van Yâhuwshúa, die onze rekening vereffent op het moment van verlossing. Dit is de TOEGEREKENDE gerechtigheid van Yâhuwshúa... “Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op Hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn geloof rechtvaardig verklaard.” We zijn gered door de genade van Yâ-hwéh Yâhuwshúa door het geloof in Yâhuwshúa, omwille van het bloed dat Hij voor onze zonden opgeofferd heeft. Ons deel is alleen te geloven.

Redding is niet een kwestie van het bidden van enkele speciale woorden. De tollenaar riep alleen maar: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa, wees mij zondaar genadig.” De dief aan het kruis vroeg Yâhuwshúa gewoon aan hem te "denken", en dat is wat Yâhuwshúa deed. Het was hun geloof in Yâhuwshúa en niet hun woorden, die de verlossing bracht. Beide mannen erkenden hun zondigheid en wendden zich tot Yâhuwshúa voor vergeving. Er is niets “magisch” aan de woorden die je bidt, het is je geloof (vertrouwen) in Yâhuwshúa dat redding brengt. Het is je geloof dat ervoor zorgt dat je een beroep kan doen op Yâhuwshúa om je zonden te vergeven en je mee te nemen naar de hemel. Yâ-hwéh Yâhuwshúa wil je redden, meer dan je ooit zou willen om gered te worden (2 Peter 3:9).

Verlossing is heel simpel: we zijn zondaars en Yâhuwshúa is de Verlosser. Iedereen die in de naam van Yâhuwshúa gelooft voor verlossing wordt een deel van de familie van Yâ-hwéh Yâhuwshúa (Romeinen 10:13; Galaten 3:26). Eeuwig leven is een gratis geschenk: gratis gegeven en gratis ontvangen. Verlossing is ontvangen; niet geven. Ons deel is om onze zondigheid te erkennen en te geloven in Yâhuwshúa om te worden vergeven.

Zie je mijn vriend, het gaat hier niet om religie, ALLEEN om Yâhuwshúa. Het grote probleem is dat we allemaal zondaars zijn, en dat de zonde moet worden aangepakt. Het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa klaagt ons allen aan als schuldige zondaars. Yâhuwshúa wil onze Advocaat zijn en ons bevrijden. Je moet akkoord gaan met de rechtsgedingovereenkomst in Yâhuwshúa, of terechtstaan voor de grote witte troon des Oordeels (Openbaring 20:11-15). Gelukkig offert Yâ-hwéh Yâhuwshúa ons een volledige vergiffenis door middel van het bloedoffer van Yâhuwshúa. Amen!


Verlossing wordt niet gevonden in een religie, maar in een persoon—Yâhuwshúa.

Verlossing kristalhelder