Archief categorieën: Jezus Christus

Je hebt Jezus nodig!

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Tijd om te etenJe weet misschien nog niet half, hoe erg jij Jezus Christus nodig hebt. Ik praat vaak met mensen over God en Jezus, en dan hoor je vaak: “Dat is niks voor mij”.

Maar mensen, die dat zeggen en denken, beseffen niet dat Jezus ook voor hen mens geworden is, ook voor hen heeft geleden, is bespuugd, bespot, gegeseld, zijn baard uitgetrokken, een loodzwaar kruis heeft moeten dragen, aan het kruis genageld, spijkers door handen en voeten, naakt aan het kruis gehangen, met een speer doorstoken in zijn hart, al zijn bloed vergoten en gestorven aan het kruis.
Jezus heeft er voor gekozen, vrijwillig, om mens te worden en dit voor de mensen te doen, terwijl Hij van te voren wist dat dat met Hem ging gebeuren.

Waarom heeft Jezus dat voor mij gedaan, zal je je nu misschien afvragen.
Omdat alle mensen zondaars zijn, ik, jij, iedereen. Geen een uitgezonderd. De enige die zonder zonden was, was Jezus zelf.
Zonde zijn alle dingen waar we tegen ons geweten in dingen hebben gedaan, van wat we eigenlijk wisten dat ze niet goed waren. Dingen waarin we ongehoorzaam waren aan Gods wetten. Dingen waar we God, onszelf en andere mensen pijn mee hebben gedaan, benadeeld of zelfs kapot gemaakt, geestelijk of lichamelijk.

Door die zonde waarin alle mensen die ooit op de aardbodem leefden in betrokken waren, dus ook jij en ik, daarvoor werd God ontzettend boos.
God is een heilig God, en Hij haat zonde en ongerechtigheid.
Door de zonde is ook de dood en ziekte in de wereld gekomen.
Maar erger nog, door de zonde zijn wij op weg naar de hel. Alle mensen die in zonde leven zijn op weg naar de hel, als gevolg van hun zonde en ongerechtigheid, jij ook. Tenzij je Jezus Christus elke dag gehoorzaamt, niet als een slaaf, maar omdat je inziet dat het volgen van Jezus jezelf gelukkiger maakt en het leven op aarde daardoor meer op het leven als in een paradijs gaat lijken in plaats van als leven in een hel zoals nu het geval is. Als elke uitverkoren christen Jezus gehoorzaamt dan is het hier een hemel op aarde.

Daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen 2000 jaar geleden. Hij houdt van de mensheid, Hij houdt van jou en mij.
Daarom is Hij naar de aarde gekomen, om ons te redden. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, voor eeuwig in de hel.
Daarvoor is Hij bereid geweest te sterven aan het kruis, daarvoor is Hij door dat lijden heen gegaan voor jou en mij. Daarvoor is Hij opgestaan uit de dood en is Hij opgestegen ten hemel om ons een woning te maken in de hemel. Hij heeft onze straf die wij verdienden op Zich genomen. Zodat wij met God verzoend konden zijn. Zodat God niet meer boos hoeft te zijn over onze zonden.

Hoe kunnen wij dat nu ontvangen, die redding?
De bijbel spreekt over het erkennen dat je een zondaar bent, het erkennen dat je God ongehoorzaam bent geweest, en God, jezelf en anderen met je zonden pijn hebt gedaan. De bijbel spreekt over het komen tot berouw en bekering. Berouw is zo een erge spijt hebben van je zonden, dat je ze nooit meer wil doen. Bekering is een beslissing nemen met heel je hart, dat je je afkeert van je zondige, egoïstische levensstijl en een ommekeer maakt van 180 graden richting God. Dat je beseft dat je Jezus nodig hebt als redder, dat je gelooft dat Hij Heer is, en dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat je Jezus erkent als je Heer en Hem vanaf dat moment gaat gehoorzamen ook als jouw Heer. Op het moment dat je deze, echte, oprechte beslissing neemt, met heel je hart, plaatst God zijn Heilige Geest in jou. De bijbel zegt dan, dat als je Zijn Geest hebt ontvangen, je opnieuw geboren bent, een nieuwe schepping.
Dan ontvang je eeuwig leven bij God, en ga je niet meer verloren in de hel.
Dan heb je het vooruitzicht op de hemel waar geen pijn meer is, geen verdriet, ziekte, moeite of dood.
Als je deze oprechte keuze hebt gemaakt, kom je in een relatie met God, ga je God ervaren in je leven, wat je van tevoren nog nooit hebt gehad waarschijnlijk. God wordt je Vader en gaat je met alles helpen en jouw kracht geven. Je zult zien dat het leven, nadat je de keuze hebt gemaakt, een triljoen keer beter wordt als voorheen. Niet dat je nooit meer door moeilijke dingen heen gaat, maar omdat je nu door alles heen mag gaan samen met God, jouw Vader en vriend!

Share

Je hebt een afspraak met Christus

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Vriend/vriendin, misschien leef je je leven zonder te weten; JE HEBT EEN AFSPRAAK MET CHRISTUS! Er is ons een leven gegeven te leven, niemand weet hoe lang dat duurt. Misschien leef je nog heel lang, ik hoop van wel, echter het kan nu ook je laatste dag zijn. Niemand weet wanneer zijn laatste uur heeft geslagen! Je hebt misschien nog allerlei plannen, nog allerlei dromen, ja misschien nog allerlei goede voornemens… MORGEN GA IK……. zonder te beseffen dat die morgen misschien nooit meer zal komen. Je hebt een afspraak met God, na dit leven zal eenieder voor Gods troon verschijnen. Man of vrouw, oud of jong, dik of dun. Je zal in Gods licht, Gods heerlijkheid, Gods heiligheid moeten verschijnen. Er is geen ontkomen aan, je kunt dit niet ontvluchten. Alles zal aan het licht komen, elke daad, goed of kwaad, elke emotie, elke gedachte zal aan het licht komen. Gods licht zal erop schijnen, ja tot in het donkerste kamertje van je hart. Elke zonde zal aan het licht komen. Zijn Zoon Jezus Christus zal en moet rechtvaardig oordelen. Elke zonde die niet vergeven, elke zonde die niet uitgewist is door het bloed van het Lam, zal geoordeeld worden. Ieder mens die niet geschreven is in het boek van het Lam, zal geoordeeld worden. STAAT JE NAAM GESCHREVEN IN HET BOEK DES LEVENS? Hier kom je in, als je gelooft in Jezus Christus en Hem gehoorzaamt. Als je uitverkoren bent door God. Omdat je niet weet of je uitverkoren bent of niet, neem dan Jezus Christus aan als Heer, ja bekeer jezelf van jouw zonde en ongehoorzaamheid met Zijn hulp. Dan worden AL jouw zonden vergeven en uitgewist door het bloed van Jezus Christus. Witter dan sneeuw zal je zijn. Je hebt een afspraak met God, voor Zijn grote, heilige troon zal je moeten verschijnen! STA JE DAN RECHT VOOR GOD? Heb je jezelf met Hem verzoend? Dan zal je de eeuwigheid bij God spenderen in Zijn liefde. Zijn jouw zonden vergeven en uitgewist, of zullen ze dan pas aan het licht komen??? MAAK VANDAAG DE KEUZE OM MET GOD IN HET REINE TE KOMEN, morgen is er misschien niet meer…

Share

Jezus komt terug!

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jezus komt terugOpeens zal het gebeuren
Misschien al heel snel. Zoals de bliksem flitst van de ene kant van de hemel naar de andere, zo plotseling zal Jezus Christus terugkomen. Uit de hemel, naar deze aarde, als Koning en Heer. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Iedereen zal Hem zien.

Van Jezus heb je misschien weleens gehoord
Hij leefde 2000 jaar geleden op deze aarde.
Hij werd gekruisigd, om zo de straf voor onze zonden (overtredingen van de wet van de hemelse Vader) te betalen. Maar Hij werd weer levend en stond op uit het graf.
Weet je trouwens dat het christendom de enige godsdienst is, waarin de dood al overwonnen is?

Korte tijd later, zo vertelt de Bijbel, ging Jezus vanaf de Olijfberg omhoog naar de hemel.
En weet je wat er toen gebeurde? Bij de discipelen, die Jezus nakeken, stonden opeens twee engelen. Die zeiden dat Jezus Christus eenmaal op dezelfde manier terug zal komen naar deze aarde.

De engelen noemden geen jaartal wanneer dat zal gebeuren. Maar dat Jezus komt, is zeker. En misschien al heel snel! We zien daar in onze tijd tal van aanwijzingen voor, omdat bijbelse voorzeggingen vervuld worden. Bijvoorbeeld:

  • de terugkeer van het Joodse volk naar Israël
  • de verspreiding van de boodschap van de Bijbel over de hele wereld
  • oorlogen en rampen

Wanneer Jezus komt, zal iedereen Hem zien.Weet je, wanneer Jezus Christus komt, zal iedereen Hem zien
Ook degenen die al gestorven zijn. Zij zullen namelijk weer levend worden. Jezus komt terug op de Olijfberg, zegt de Bijbel. En iedereen die in Hem gelooft, zal voor altijd bij Hem zijn.

Misschien denkt u:
‘Ze zeggen al zolang dat Jezus terug komt, maar het gebeurt gewoon niet. Alles blijft hetzelfde. Waarom zou ik dit geloven? Bewijs het maar.’

In de Bijbel kom je deze gedachten ook al tegen. Lees maar: ‘Er is toch beloofd dat de Christus zou komen.

Waar blijft Hij dan?
Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is.’ (2 Petrus 3:4).

Het antwoord van de apostel Petrus op deze opmerkingen is interessant. Hij stelt: ‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3:9). En in het volgende vers voegt hij er aan toe: ‘Maar de grote dag van de Heer komt net zo onverwacht als een dief.’

Het lijkt er misschien op dat Jezus Zijn komst uitstelt, maar dat is beslist niet zo!
Petrus schrijft dit met grote nadruk: het is nog niet zover, omdat de Vader niet wil dat iemand verloren gaat. Vandaar ook dat je dit vandaag leest. Zie dit als een speciale gift van onze Vader. Hij kijkt uit naar het moment dat ook jij in Jezus Christus, Zijn Zoon, gaat geloven. Wacht daar niet mee tot Hij op de Olijfberg verschijnt. Dan is het te laat en zal je vanwege je zonden voor altijd van Hem gescheiden zijn. De Bijbel noemt dat de hel, het oordeel van de Vader.

Ga naar Jezus. Geloof in Hem. Hij roept ook jou. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en zal eenmaal voor altijd bij Jezus zijn.

HIJ KOMT !

Bron: Evangelische Tractaatzending

Share