Het katholicisme versus de Geschriften

Door David J. Stewart

"Mooi is dat, hoe u de Tien Geboden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden." -Marcus 7:9

Eén van de grote wonderen van de wereld voor mij is hoe iemand zou kunnen beweren een katholiek te zijn en nog steeds te geloven dat de Geschriften het Woord (Yâhuwshúa) zijn. Zelfs de katholieke Douay-versie van de Geschriften veroordeelt het katholieke geloof herhaaldelijk. Eerlijk gezegd zijn katholieken gehersenspoeld om de traditionele leer van het Vaticaan te aanvaarden als superieur aan wat het Woord (Yâhuwshúa) eigenlijk zegt.

Yâhuwshúa veroordeelde duidelijk de plaatsing van de religieuze tradities boven het Woord (Marcus 7:6-13). Psalm 118:8 vermaant: "Het is beter om te vertrouwen in Yâ-hwéh Yâhuwshúa, dan te vertrouwen op een mens." Ik geef je diverse voorbeelden van hoe de katholieke religie in tegenspraak is met de Geschriften, de traditie van het plaatsen van de mens boven het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa.

Neerbuigen voor Maria is afgoderij!

katholieke afgodendienaarsEr is absoluut niets in de Geschriften dat gelovigen aanzet om Maria te erkennen, Maria te vereren, of met Maria te praten. Hoewel de meeste katholieken ontkennen dat ze Maria aanbidden, toont een foto meer dan 1000 woorden.

De foto van paus Johannes Paulus II die Onze Lieve Vrouw van Fatima aanbidt hier rechts, en de foto van de katholieken die voor Maria buigen aan de linkerkant, zijn overduidelijk onweerlegbare bewijzen van afgoderij. Zoek het woord "aanbidding" in een woordenboek op en u zult zien dat katholieken inderdaad aan VERERING van Maria en andere hordes van dode heiligen doen. Degenen die volgelingen willen zijn van de rooms-katholieke Kerk en ze accepteren als een ware "kerk" negeren de godslasterlijke leer over Maria. De katholieke religie komt rechtstreeks uit de diepten van de hel!

"Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets." -Psalm 97:7

De Vaticanum II-raad en de Nieuwe Katholieke Catechismus bevestigen dat Maria de zondeloze Moeder van Yâ-hwéh Yâhuwshúa is, dat ze lichamelijk opgevaren is in de glorie (dat wil zeggen, de tenhemelopneming van Maria ) en gekroond werd als de Koningin van de Hemel, dat ze gebeden kan horen en beantwoorden. Natuurlijk zijn dergelijke leringen NERGENS terug te vinden in de Bijbel. Maria is NIET de koningin van de hemel, ze is NIET lichamelijk verrezen, en Maria is zeker niet zondeloos! De moeder van Yâhuwshúa was een zondaar!

Waar ter wereld heeft ooit iemand het zotte idee opgevat dat Maria zondeloos was? Zulk een leerstelling wordt niet onderwezen in het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa. De Bijbel is duidelijk in Romeinen 3:23 ... "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van Yâ-hwéh Yâhuwshúa." Dat geldt ook voor Maria! Het ENIGE zondeloze wezen dat ooit op aarde liep was de Verlosser Yâhuwshúa (2 Korintiërs 5:21; Hebreeën 4:15).

"Maak geen beelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, Yâ-hwéh Yâhuwshúa ben na-ijverig" -Exodus 20:4,5

De rozenkrans is onbijbels en zondig

Nogmaals, er is NIETS in de Geschriften terug te vinden over het bidden van een rozenkrans, het tellen van kralen, etc. In feite veroordeelde Yâhuwshúa zinloze repetities, "Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden." (Matteüs 6:7). Dus waarom gehoorzamen katholieken Yâ-hwéh Yâhuwshúa niet? De katholieke rozenkrans is grotendeels een gebed tot Maria. De rozenkrans lastert Yâ-hwéh Yâhuwshúa! Hoewel de katholieken er graag op wijzen dat ze niet bidden tot Maria, verbiedt het 2e van de Tien Geboden het uitdrukkelijk en waarschuwt ons NIET te BUIGEN voor een beeld. Yâ-hwéh Yâhuwshúa gaat in het 2e gebod zelfs zover om ons te waarschuwen tegen het neerbuigen naar de gelijkenis van iets in de HEMEL of op AARDE.

Mariaverering is een zonde! Paus Johannes Paulus II is een geweldige minnaar van Maria. In zijn boek Over de drempel van de Hoop, verklaart de paus dat zijn persoonlijke devotie tot Maria is ontstaan op Mariale plaatsen zoals Jasna Gora (thuisbasis van de Zwarte Madonna) in zijn vaderland Polen (Over de drempel van de Hoop, p. 220). De paus heeft "Totus Tuus" (Helemaal de uwe) geborduurd op zijn pauselijke gewaden, de aanwijzing van zijn "overgave aan Maria" (Over de drempel van de Hoop, p. 215).

Nadat de paus werd neergeschoten tijdens een moordaanslag in mei 1981 schreef hij zijn daaropvolgend herstel toe aan Maria, en het was in heiligdommen zoals Jasna Gora en Fatima dat hij zijn dankbaarheid uitte aan de "Koningin van de Hemel." Hij bidt dagelijks tot Maria. Dit is een gruwel voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa.

"Ik ben Yâ-hwéh Yâhuwshúa, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld." -Jesaja 42:8

Valse profeten verbieden het eten van vlees en het trouwen

"Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel ...
" (1 Timoteüs 4:1-3). Het is helemaal niet moeilijk om het duivelse katholieke geloof BLOOT TE LEGGEN als een persoon gewoonweg bereid is te geloven dat de Geschriften boven de katholieke traditie staat - maar dat is het GROTE PROBLEEM ... zei Yâhuwshúa in Matteüs 15:9, "Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen." De Geschriften leren ons dat Petrus een vrouw had (Matteüs 8:14). Toch wordt katholieke priesters ten onrechte het door Yâ-hwéh gegeven privilege ontzegd om te trouwen. De resultaten zijn tragisch.

Het is bijna onmogelijk om een katholiek te overtuigen dat al hun priesters, aartsbisschoppen, kardinalen en zelfs de pausen ketters zijn. Ik kan je met grote zekerheid vertellen, mijn vriend - dat ze allemaal leugenaars zijn! Hoe kan ik schaamteloos zoiets zeggen? Het is gewoon omdat ik in mijn hand het eeuwige, geïnspireerde, onfeilbare, gereserveerde Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa heb. De meeste katholieken geloven NIET oprecht in de Geschriften. Integendeel, ze hebben hun ziel verkocht aan een stelletje religieuze charlatans (priesters), die Yâ-hwéh Yâhuwshúa lasteren door te beweren dat ze de bevoegdheid hebben je zonden te vergeven.

Zelfs de zelfingenomen hypocriete Farizeeërs wisten wel beter dan zo arrogant te zijn om over de macht te beschikken iemands zonden te vergeven ... "En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overdenken, zeggende:... Wie kan zonden vergeven, dan Yâ-hwéh alleen?" Wee de katholieke kerk, want het is een religieuze gevangenis. Romeinen 10:3,4 zegt: "Omdat ze de gerechtigheid van Yâ-hwéh Yâhuwshúa niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op de vrijspraak van Yâ-hwéh Yâhuwshúa. De wet vindt zijn doel in Yâhuwshúa, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard."

Noem niemand "Vader" of "Meester" - Priesters kunnen geen zonden vergeven!

Aanbidden van de pausZelfs de katholieke bijbel zegt in Matteüs 23:8-11, "Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, Yâhuwshúa. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn." Simpelweg gezegd veroordelen de Geschriften dat voorgangers tussen ons en Yâ-hwéh Yâhuwshúa komen.

We lezen in 1 Timoteüs 2:5: "Want er is maar één Yâ-hwéh Yâhuwshúa, en maar één bemiddelaar tussen Yâ-hwéh Yâhuwshúa en mensen, de mens Yâhuwshúa." Yâhuwshúa veroordeelde de erkenning van een man als de "kapelaan" van Yâ-hwéh, of als iemand met speciale voorrechten of bevoegdheden van Yâ-hwéh. Katholieken worden geleerd te geloven dat de paus letterlijk de boodschapper is van Yâ-hwéh Yâhuwshúa op aarde. Wanneer El Papa spreekt, draaien katholieken wereldwijd om elk woord, alsof Yâ-hwéh Yâhuwshúa het zelf sprak. De foto hierboven spreekt boekdelen tegen het katholicisme. Het zou voor de godsvruchtige gelovige duidelijk moeten zijn dat Satan bezig is de massa's te conditioneren om de Antichrist te ontvangen wanneer hij komt.

Het is zondig om enig mens, priester, of voorganger, als een spirituele AUTORITEIT boven jezelf te erkennen. Dit is wat Yâhuwshúa bedoelde toen Hij verbood om voorgangers of priesters, "Vader" of "Rabbi" of "Meester" te noemen. We mogen hen dat recht niet geven. Het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa is de UITEINDELIJKE AUTORITEIT! Niet de joodse Kabbala. Niet de Koran. Niet de joodse rabbi. Niet de paus. Niet de priester. Niet de minister. Niet de kerk. De meeste katholieken hebben zich volledig onderworpen aan hun plaatselijke priester. Dit is de reden waarom zo veel kindermisbruik plaatsvond in de afgelopen decennia binnen de katholieke kerk - omdat mensen zich ONDERWERPEN aan demonische autoriteiten wat de Geschriften verbieden.

We moeten ons alleen aan Yâ-hwéh Yâhuwshúa en Zijn Woord onderwerpen. Priesters en voorgangers hebben alleen de mogelijkheid van BEÏNVLOEDING, maar het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa is onze meetlat waarmee we ons een mening kunnen vormen over hen. Als zij er niet in slagen het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa getrouw te verkondigen dan moeten wij hen daarvoor vergeven alsook al de valse profeten! We mogen NOOIT toestaan dat mensen ons wegleiden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa.

Het aanbidden van mensen en hun zelfgemaakte doctrines

"Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd."
-Matteüs 23:5-7

Het is vreemd hoe het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa de katholieke religie in gewone mensentaal veroordeelt, en toch volgen katholieken BLINDELINGS de paus en priesters. Het staat zwart op wit in Matteüs 23:9, en zelfs in de katholieke Douay-Bijbel mag men geen mens "Vader" noemen. Toch is dat precies wat katholieken hun priesters, kardinalen en bisschoppen noemen.

De bijbel verklaart duidelijk in 1 Timoteüs 4:1-3 dat valse leraren naar ons zullen komen, die luisteren naar wat demonen hun leren: die het huwelijk verbieden en die vlees verbieden te eten. De eis van het celibaat voor alle priesters is een duivelse leer. Het katholieke verbod om vlees of bepaalde soorten vlees op bepaalde dagen te eten, zijn leringen van duivels. Yâ-hwéh Yâhuwshúa zegt ons duidelijk te genieten van het vlees dat Hij ons gegeven heeft om te eten zolang we er dankbaar voor zijn (1 Timoteüs 4:4).

Marcus 7:6-13 stelt duidelijk dat we nooit de tradities van mensen mogen volgen. Toch is de katholieke religie een groot conglomeraat van tradities vervaardigd door de eeuwen heen. Het was niet zo tot het jaar 1950 tot dat paus Pius XII besloot om de Tenhemelopneming van Maria tot een officiële katholieke leer te maken, een leer die nergens terug te vinden is in de Bijbel.

Exodus 20:4,5 kon niet duidelijker zijn dat zelfs het NEERBUIGEN voor een standbeeld afgoderij is. Toch beweren katholieken op een absurde manier dat ze de beelden waarvoor ze neerbuigen niet aanbidden. MAAR Yâ-hwéh Yâhuwshúa verbiedt ons juist om te buigen voor beelden. In feite is de Bijbel zo duidelijk over deze kwestie dat het Vaticaan het tweede van de Tien Geboden verwijderd heeft om jou te misleiden. Geen wonder dat 1 Timoteüs 4:2 zegt: "Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid." Alles wat de katholieke kerk je geleerd heeft is verdraaid, verdorven, en vervloekt!!!

En hun geweten is verhard, harder dan staal. Vroeger zou een gewonde soldaat zijn wonde steriliseren en dichtschroeien met een gloeiend heet zwaard over het getroffen gebied te plaatsen. Ai! Zoals je jezelf al kan voorstellen zal het plaatsen van een gloeiend heet zwaard op elk gebied van je lichaam elk gevoel op die plek voor een zeer lange tijd doden. De Geschriften leren ons dat valse profeten hun hart en hun geweten hebben dichtgeschroeid zoals met heet ijzer. Met andere woorden verhardt dezelfde zon die de boenwas verzacht, de klei. De Geschriften wijzen er ons op om geen "wereldlijke en oudewijvenfabeltjes" aan te nemen... Elke katholiek moet WEIGEREN om nog langer te geloven in de leugens van het katholicisme, en in plaats daarvan zich te richten naar het kostbare Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa.

Het KATHOLICISME: een religieuze gevangenis!

De rooms-katholieke kerk is een beerput van homoseksuele perverten en pedofielen (zeker zoveel als 50% van alle katholieke priesters zijn homoseksuelen).

Er is niets in de Geschriften over het bidden tot standbeelden. Er is niets in de Bijbel over het niet eten van vlees op vrijdag. Er is niets in de Geschriften over het aanbidden van de doden. Er is niets in de Geschriften over het eten en drinken van Yâhuwshúa's vlees en bloed. De katholieke religie kan niet tot een besluit komen en verandert telkens opnieuw haar dogma (leer). Kijk, hier is een lange lijst van door het katholicisme zelfgemaakte ketterijen en wanneer ze werden gemaakt. Katholieken verzoenen er zich gewoonweg mee.

Het katholicisme is een leugen van de duivel, een religieuze gevangenis. Als ik mij niet oprecht zorgen maakte over mensen, dan zou ik niet de tijd nemen om je te waarschuwen. De katholieke religie is in zijn geheel een stapel satanische leugens gebaseerd op tradities en belachelijke manipulaties van het Woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Ik smeek met jou als vriend, gehoorzaam de Geschriften door jezelf te keren naar Yâ-hwéh Yâhuwshúa in geloof en te verzaken aan de moeder der hoeren. De Grote Hoer van de katholieke kerk voert je naar de hel met hen als je dom genoeg bent om ze te volgen. Doe het niet. Redding wordt NIET gevonden in een religie, maar in een persoon: Yâhuwshúa! Je hebt Yâhuwshúa nodig, mijn vriend, NIET kerkloperij."Maar Hij antwoordde: 'Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van Yâ-hwéh geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.' En hij vervolgde: 'Mooi is dat, hoe u Yâ-hwéh's geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!" -Marcus 7:6-9


Je moet opnieuw geboren worden!