2 Koningen 21

2 Koningen 21

Manasse koning van Juda

1. Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde vijfenvijftig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Hefziba. 2. Hij deed wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. 3. Hij herbouwde de offerhoogten die Hizkia, zijn vader, vernield had; hij richtte altaren op voor de Baäl, maakte een gewijde paal zoals Achab, de koning van Israël, gemaakt had, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel en diende het. 4. Verder bouwde hij altaren in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, waarvan Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gezegd had: “In Jeruzalem zal Ik Mijn Naam vestigen.” 5. Verder bouwde hij altaren voor heel het leger aan de hemel in beide voorhoven van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 6. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, duidde wolken en deed aan wichelarij. Ook stelde hij dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, om Hem tot toorn te verwekken. 7. Hij zette ook een beeld van Asjera dat hij gemaakt had, in het huis waarvan Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gezegd had tegen David en zijn zoon Salomo: “In dit huis en in Jeruzalem, dat Ik uit alle stammen van Israël verkozen heb, zal Ik voor eeuwig Mijn Naam vestigen. 8. Ik zal de voet van Israël nooit meer doen wijken uit dit land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, alleen als zij nauwlettend doen overeenkomstig alles wat Ik hun geboden heb en overeenkomstig de hele wet die Mijn dienaar Mozes hun geboden heeft.” 9. Maar zij luisterden niet, want Manasse deed hen dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenvolken die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` van voor de ogen van de Israëlieten weggevaagd had. 10. Toen sprak Yâ-hwéh Yâhuwshúa` door de dienst van Zijn dienaren, de profeten: 11. “Omdat Manasse, de koning van Juda, deze gruweldaden gedaan heeft, erger dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die er vóór hem geweest zijn, ja, ook Juda door zijn stinkgoden heeft doen zondigen – 12. daarom,” zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël: “Zie, Ik ga rampspoed over Jeruzalem en Juda brengen, zodat bij ieder die het hoort, zijn beide oren zullen tuiten. 13. Ik zal over Jeruzalem het meetlint van Samaria uitstrekken en het paslood van het huis van Achab. Ik zal Jeruzalem schoonvegen zoals men een schotel schoonveegt: men veegt hem schoon en keert hem ondersteboven. 14. Ik zal het overblijfsel van Mijn eigendom verlaten en hen in de hand van hun vijanden geven. Zij zullen tot plundering en tot buit worden voor al hun vijanden, 15. omdat zij gedaan hebben wat slecht was in Mijn ogen en Mij tot toorn verwekt hebben, vanaf de dag dat hun vaderen uit Egypte gegaan zijn, tot op deze dag.” 16. Bovendien vergoot Manasse heel veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem daarmee vervuld had, van het ene einde tot het andere einde, afgezien van zijn andere fout, waarmee hij Juda deed zondigen, door te doen wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 17. Het overige nu van de geschiedenis van Manasse, alles wat hij gedaan heeft, en zijn fouten, die hij begaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? 18. Manasse ging te ruste bij zijn vaderen en werd begraven in de tuin van zijn huis, in de tuin van Uzza, en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats.

Amon koning van Juda

19. Amon was tweeëntwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Mesullemet, de dochter van Haruz, van Jotba. 20. Hij deed wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, zoals zijn vader Manasse gedaan had. 21. Hij ging in al de wegen die zijn vader gegaan was, hij diende de stinkgoden die zijn vader gediend had, en boog zich voor die neer. 22. Hij verliet Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van zijn vaderen, en ging niet in de weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 23. De dienaren van Amon spanden tegen hem samen en doodden de koning in zijn huis. 24. De bevolking van het land doodde echter allen die tegen koning Amon samengespannen hadden, en de bevolking van het land maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. 25. Het overige nu van de geschiedenis van Amon, wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? 26. Men begroef hem in zijn graf, in de tuin van Uzza, en zijn zoon Josia werd koning in zijn plaats.

2 Koningen 20 | 2 Koningen | 2 Koningen 22

Share