Hosea 1

Hosea 1

Opschrift

1. Het woord van Yâ-hwéh dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël.

Israëls afgoderij wordt afgebeeld

2. Het begin van het spreken van Yâ-hwéh door Hosea. Yâ-hwéh zei tegen Hosea: “Ga! Neem voor jezelf een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van Yâ-hwéh af.” 3. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een zoon. 4. Toen zei Yâ-hwéh tegen hem: “Geef hem de naam Jizreël, want nog even en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. 5. Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.” 6. Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen hem: “Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen zeker wegvoeren. 7. Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen door Yâ-hwéh, hun Almachtige. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters.” 8. Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger, en zij baarde een zoon. 9. En Hij zei: “Geef hem de naam Lo-Ammi, want je bent niet Mijn volk en Ík zal er voor jou niet zijn. 10. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: Je bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende Yâ-hwéh. 11. Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn. 12. Zeg tegen je broeders: Ammi, en tegen je zusters: Ruchama.”

Daniël 12 | Hosea | Hosea 2

Share