Nehemia 12

Nehemia 12

Registers van hogepriesters, priesters en Levieten

1. Dit zijn de priesters en de Levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua waren opgetrokken: Seraja, Jeremia, Ezra, 2. Amarja, Malluch, Hattus, 3. Sechanja, Rehum, Meremoth, 4. Iddo, Ginnethoi, Abia, 5. Mijamin, Maädja, Bilga, 6. Semaja en Jojarib, Jedaja, 7. Sallu, Amok, Hilkia en Jedaja; dat waren de hoofden van de priesters en hun broeders in de dagen van Jesua. 8. De Levieten waren: Jesua, Binnuï, Kadmiël, Serebja, Juda, en Mattanja. Hij en zijn broeders waren verantwoordelijk voor de dankliederen. 9. En Bakbukja en Unni, hun broeders stonden tegenover hen bij hun taken. 10. Jesua verwekte Jojakim, Jojakim verwekte Eljasib, en Eljasib Jojada, 11. Jojada verwekte Jonathan, en Jonathan verwekte Jaddua. 12. In de dagen van Jojakim waren de volgende priesters familiehoofden: van Seraja was dat Meraja; van Jeremia, Hananja, 13. van Ezra, Mesullam; van Amarja, Johanan; 14. van Melichu, Jonathan; van Sebanja, Jozef; 15. van Harim, Adna; van Merajoth, Helkai; 16. van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam; 17. van Abia, Zichri; van Minjamin, van Moadja, Piltai; 18. van Bilga, Sammua; van Semaja, Jonathan; 19. en van Jojarib, Matthenai; van Jedaja, Uzzi; 20. van Sallai, Kallai; van Amok, Heber; 21. van Hilkia, Hasabja; en van Jedaja, Nethaneël. 22. De Levieten werden in de dagen van Eljasib, Jojada en Johanan en Jaddua ingeschreven als familiehoofden, en de priesters tijdens het koningschap van Darius, de Pers. 23. De nakomelingen van Levi, de familiehoofden, werden in het boek van de kronieken ingeschreven, tot de dagen van Johanan, de zoon van Eljasib. 24. De hoofden van de Levieten waren Hasabja, Serebja, en Jesua, de zoon van Kadmiël, en hun broeders stonden, dienst voor dienst, tegenover hen om te prijzen en te loven, volgens het gebod van David, de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: 25. Mattanja en Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon en Akkub waren bewakers, poortwachters die de wacht hielden bij de voorraadkamers van de poorten. 26. Dezen waren er in de dagen van Jojakim, de zoon van Jesua, de zoon van Jozadak, en in de dagen van Nehemia, de landvoogd, en van de priester Ezra, de schriftgeleerde.

Inwijding van de muur van Jeruzalem

27. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen. 28. De nakomelingen van de zangers verzamelden zich, zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Netofatieten, 29. en vanuit het huis van Gilgal, en vanuit de velden van Geba en Azmaveth, want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd rond Jeruzalem. 30. De priesters en de Levieten reinigden zich; vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur. 31. Toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op: de ene ging naar rechts, over de muur, naar de Mestpoort, 32. en achter hen liep Hosaja met de helft van de vorsten van Juda, 33. en Azarja, Ezra en Mesullam, 34. Juda, Benjamin, Semaja en Jeremia, 35. en van de nakomelingen van de priesters met trompetten: Zacharja, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaja, de zoon van Mattanja, de zoon van Michaja, de zoon van Zakkur, de zoon van Asaf, 36. en zijn broeders Semaja en Azareël, Milalai, Gilalai, Maäi, Nethaneël en Juda, en Hanani, met muziekinstrumenten van David, de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. En Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hen uit. 37. Zij gingen vervolgens naar de Bronpoort, en recht voor hen uit gingen zij via de trappen van de stad van David naar boven, waar de muur oploopt, boven langs het huis van David tot aan de Waterpoort in het oosten. 38. Het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting, met mij erachter, en met de helft van het volk, over de muur, boven langs de Bakoventoren, tot aan de Brede Muur, 39. boven langs de Efraïmpoort, en over de Oude Poort en over de Vispoort, de Hananeëltoren en de Honderdtoren, tot aan de Schaapspoort. Vervolgens bleven ze bij de Gevangenpoort staan. 40. Daarna stelden de twee dankkoren zich op in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, ook ik en de helft van de machthebbers met mij, 41. en de priesters Eljakim, Maäseja, Minjamin, Michaja, Eljoënai, Zacharja en Hananja, met trompetten, 42. en Maäseja, Semaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malchia, Elam en Ezer. Ook lieten de zangers zich horen, en Jizrahja, de opzichter. 43. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` had hen in grote mate verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd.

Regelingen voor de bijdragen voor priesters en Levieten

44. Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden om de steden te verzamelen voor de priesters en de Levieten, want er was blijdschap in Juda over de priesters en de Levieten die daar in dienst stonden, 45. en hun taak ten behoeve van hun Almachtige en hun taak bij de reiniging vervulden, evenals de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en Salomo, zijn zoon. 46. In de dagen van David en Asaf, van oudsher, waren er namelijk hoofden van de zangers en voor het loflied en de lofzangen voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 47. Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubbabel en in de dagen van Nehemia de delen voor de zangers en de poortwachters, elke dag het voor die dag benodigde, en zij reinigden wat voor de Levieten was en de Levieten reinigden wat voor de nakomelingen van Aäron was.

Nehemia 11 | Nehemia | Nehemia 13

Share