Markus 11

Markus 11

De intocht in Jeruzalem

1. En toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfagé en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, zond Hij 2 van Zijn leerlingen uit, 2. en zei tegen hen: “Ga naar het dorp dat voor je ligt, en zodra je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft; maak het los en breng het hier. 3. En als iemand tegen je zegt: Waarom doe je dat? zeg dan: De Meester heeft het nodig; en hij zal het meteen hierheen sturen.” 4. En zij vertrokken en vonden het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan de straat, en zij maakten het los. 5. En sommigen van hen die daar stonden, zeiden tegen hen: “Wat doe je, dat je het veulen losmaakt?” 6. Maar zij spraken tot hen zoals Yâhuwshúa` bevolen had; en men liet hen gaan. 7. En zij brachten het veulen bij Yâhuwshúa` en wierpen hun kleren erop; en Hij ging erop zitten. 8. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. 9. En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: “Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van Yâ-hwéh! 10. Gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de Naam van Yâ-hwéh! Hosanna in de hoogste hemelen!” 11. En Yâhuwshúa` kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de 12 de stad uit naar Bethanië.

De vijgenboom verdord en de tempel gereinigd

12. En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg Hij honger. 13. En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. 14. En Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hem: “Laat niemand meer vrucht van je eten in eeuwigheid!” En Zijn leerlingen hoorden het. 15. En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om, 16. en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. 17. En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: “Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar je hebt er een rovershol van gemaakt.” 18. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat heel de menigte versteld stond over Zijn onderricht. 19. En toen het laat geworden was, ging Hij naar buiten, de stad uit. 20. En toen zij er ’s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. 21. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: “Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.” 22. En Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Heb geloof in Yâ-hwéh. 23. Want, voorwaar, Ik zeg je: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24. Daarom zeg Ik je: alles wat je biddend begeert, geloof dat je het ontvangen zult, en het zal je ten deel vallen. 25. En wanneer je staat te bidden, vergeef als je tegen iemand iets hebt, opdat ook je Vader, Die in de hemelen is, je je overtredingen vergeeft. 26. Maar als je niet vergeeft, zal je Vader, Die in de hemelen is, ook je misdaden niet vergeven.”

Over de doop van Johannes

27. En zij kwamen weer in Jeruzalem. En toen Hij in de tempel rondliep, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe 28. en zeiden tegen Hem: “Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen?” 29. Maar Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Ik zal je ook één vraag stellen; antwoord Mij ook, en dan zal Ik je zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe: 30. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord Mij.” 31. En zij overlegden met elkaar en zeiden: “Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? 32. Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan hebben wij bevreesd te zijn voor het volk; want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was.” 33. En zij antwoordden en zeiden tegen Jezus: “Wij weten het niet.” En Yâhuwshúa` antwoordde hun: “Dan zeg Ik je ook niet met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.”

Markus 10 | Markus | Markus 12

Share