2 Petrus 3

2 Petrus 3

Zijn dag komt er aan

1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik jullie nu. In beide wek ik door herinnering je zuivere gezindheid op, 2. opdat je je de woorden herinnert die door de reine profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heerser en Verlosser, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 3. Dit moet je allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4. en zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.” 5. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van Yâ-hwéh de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de ongelovige mensen.

Als een dief in de nacht

8. Maar laat vooral dit je niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij Yâ-hwéh is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9. Yâ-hwéh vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10. Maar de dag van Yâ-hwéh zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoor je dan te zijn in reine levenswandel en in vroomheid; 12. jij, die de komst van de dag van Yâ-hwéh verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14. Daarom, geliefden, terwijl je deze dingen verwacht, beijver je om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15. en beschouw het geduld van onze Heerser als verlossing; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, je geschreven heeft, 16. zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Opwekking en lofprijzing

17. Jullie dan, geliefden, omdat je dit van tevoren weet, wees op je hoede, zodat je niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van je eigen vastheid. 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heerser en Verlosser Yâhuwshúa`. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 2 | 1 Johannes | 1 Johannes 1

Share