1 Moshéh 47

1 Moshéh 47

Jakob ontmoet de farao

1. Toen kwam Jozef en vertelde de farao, en zei: “Mijn vader en mijn broers zijn met hun kleinvee, hun runderen en alles wat zij hebben, uit het land Kanaän gekomen; zie, zij zijn nu in de landstreek Gosen”. 2. Hij had een deel van zijn broers meegenomen, te weten vijf man, en stelde hen aan de farao voor. 3. Toen zei de farao tegen zijn broers: “Wat is uw beroep?” Zij zeiden tegen de farao: “Uw dienaren zijn herders van kleinvee, zowel wij als onze vaderen”. 4. Verder zeiden ze tegen de farao: “Wij zijn gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen, want er is geen weidegrond meer voor het kleinvee dat aan uw dienaren toebehoort, omdat de honger zwaar is in het land Kanaän. Nu dan, laat uw dienaren toch in de landstreek Gosen wonen”. 5. Toen zei de farao tegen Jozef: “Je vader en je broers zijn naar jou toe gekomen. 6. Het land Egypte, dat ligt voor jou open. Laat je vader en je broers in het beste deel van het land wonen; ze mogen in de landstreek Gosen wonen. En als je merkt dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel die dan aan tot opzichters over het vee dat mij toebehoort. 7. Jozef bracht zijn vader Jakob mee en stelde hem aan de farao voor; en Jakob zegende de farao. 8. De farao zei tegen Jakob: “Hoe groot is het aantal van je levensjaren?” 9. Jakob zei tegen de farao: “Het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is honderddertig jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest, en zij hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt”. 10. En Jakob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. 11. Jozef zorgde voor woonplaatsen voor zijn vader en zijn broers en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, namelijk in de landstreek Rameses, zoals de farao geboden had. 12. Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en heel het huis van zijn vader met voedsel, tot de mond van de kleine kinderen toe.

Jozef houdt het volk in leven

13. Er was in heel het land geen brood meer, want de honger was zeer zwaar, en het land Egypte en het land Kanaän raakten uitgeput door de honger. 14. In ruil voor het koren dat men kocht, zamelde Jozef al het geld in dat in het land Egypte en in het land Kanaän te vinden was. Jozef bracht dat geld naar het huis van de farao. 15. Toen nu het geld uit het land Egypte en uit het land Kanaän op was, kwamen alle Egyptenaren naar Jozef en zeiden: “Geef ons brood! Waarom zouden we in uw aanwezigheid moeten sterven? Het geld is immers op!” 16. Jozef zei: “Geef je vee; ik zal je brood geven in ruil voor vee, als je geld op is”. 17. Toen brachten zij hun vee naar Jozef, en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, kleinvee, runderen en ezels. In dat jaar voorzag hij hen van brood in ruil voor al hun vee. 18. Toen dat jaar voorbij was, kwamen zij in het tweede jaar naar hem toe en zeiden tegen hem: “Wij zullen het voor mijn heer niet verbergen dat, nu het geld op is en nu de veestapel aan mijn heer is toegekomen, er voor mijn heer niets anders overgebleven is dan ons lichaam en onze grond. 19. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Koop ons en onze grond in ruil voor brood, dan zullen wij en onze grond de farao dienstbaar zijn. Geef ons ook zaad, zodat wij in leven kunnen blijven en niet sterven, en de grond niet woest wordt”. 20. Zo kocht Jozef voor de farao al de grond in Egypte, want de Egyptenaren verkochten allen hun akker, omdat de honger hun te sterk was geworden. Zo werd het land het eigendom van de farao. 21. En wat het volk betreft, dat liet hij overbrengen naar de steden, van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde ervan. 22. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet, want de priesters kregen een vaste toelage van de farao. Zij aten van hun vaste toelage, die de farao hun gaf. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. 23. Toen zei Jozef tegen het volk: “Zie, ik heb heden jullie en je grond voor de farao gekocht. Zie, hier is zaad voor jullie, zodat je de grond kunt bezaaien. 24. Maar met de opbrengsten zal het zo zijn, dat jullie het vijfde deel aan de farao zult geven, en dat de vier andere delen voor jullie zullen dienen tot zaad voor de akker, tot voedsel voor jullie en voor hen die in je huizen zijn, en tot voedsel voor jullie kleine kinderen”. 25. Zij zeiden toen: “U hebt ons in leven gehouden. Laat ons genade vinden in de ogen van mijn heer, en wij zullen slaven van de farao zijn”. 26. En Jozef maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in Egypte, tot op deze dag, dat de farao een vijfde deel van de opbrengst kreeg; behalve dat alleen de grond van de priesters niet aan de farao toebehoorde. 27. Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Gosen. Daar verwierven zij bezit. Zij waren vruchtbaar en werden zeer talrijk.

Het levenseinde van Jakob nadert

28. Jakob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jakob, de jaren van zijn leven, 147 jaar waren. 29. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem: “Als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je mij goedertierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte, 30. maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven”. Hij zei: “Ík zal overeenkomstig uw woorden handelen”. 31. Hij zei: “Zweer het mij”. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed.

1 Moshéh 46 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 48

Share