Handelingen 3

Handelingen 3

De kreupele genezen

1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. 2. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. 3. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 4. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: “Kijk ons aan!” 5. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. 6. Petrus zei echter: “Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je: in de Naam van Yâhuwshúa` de Nazarener, sta op en ga lopen!” 7. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. 8. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en Yâ-hwéh lovend. 9. En al het volk zag hem lopen en Yâ-hwéh loven. 10. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. 11. En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. 12. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: “Israëlitische mannen, waarom verwonder je je hierover, of waarom kijk je ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of autoriteit hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? 13. De Almachtige van Abraham, Izak en Jakob, de Almachtige van onze vaderen, heeft Zijn Kind Yâhuwshúa` verheerlijkt, Die je hebt overgeleverd. Je hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. 14. Jij echter hebt de Pure en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat je een moordenaar geschonken zou worden, 15. maar de Vorst van het leven heb je gedood, Die Yâ-hwéh uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. 16. En Zijn Naam heeft deze man, die je ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van jullie allen deze volkomen gezondheid gegeven. 17. En nu weet ik, broeders, dat je het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals je leiders, 18. maar Yâ-hwéh heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat Yâhuwshúa` de Gezalfde lijden zou. 19. Kom dus tot inkeer en bekeer je, opdat je zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van Yâ-hwéh, 20. en Hij Yâhuwshúa` zal zenden, Die tevoren aan jullie verkondigd is. 21. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover Yâ-hwéh gesproken heeft bij monde van al Zijn pure profeten door de eeuwen heen. 22. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: Yâ-hwéh, je Almachtige, zal voor jou een Profeet laten opstaan uit je broeders, zoals ik; naar Hem moet je luisteren in alles wat Hij tot je zal spreken. 23. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 24. En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. 25. Je bent kinderen van de profeten en van het verbond dat Yâ-hwéh met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in je Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 26. Yâ-hwéh, Die Zijn Kind Yâhuwshúa` heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar je gezonden om je hierin te zegenen dat Hij ieder van jullie zou afbrengen van zijn slechte daden.

Handelingen 2 | Handelingen | Handelingen 4

Share