Openbaring 14

Openbaring 14

Het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend

1. En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 2. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 3. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. 4. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor Yâ-hwéh en het Lam. 5. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van Yâ-hwéh.

Drie engelen kondigen het oordeel aan

6. En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had de eeuwige Blijde Boodschap, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7. En hij zei met een luide stem: “Vrees Yâ-hwéh en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” 8. En een andere engel volgde, die zei: “Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.” 9. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10. dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van Yâ-hwéh, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de pure engelen en van het Lam. 11. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.” 12. Hier zien we de volharding van de pure mensen. Hier komen degenen, die de geboden van Yâ-hwéh en het geloof in Yâhuwshúa` in acht nemen, openbaar. 13. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: “Schrijf: Gelukkig zijn de doden die in Yâ-hwéh sterven, van nu aan. Ja, zegt de Pure Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.”

De graanoogst en de wijnoogst

14. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: “Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.” 16. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 17. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. 18. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: “Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.” 19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van Yâ-hwéh. 20. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Openbaring 13 | Openbaring | Openbaring 15

Share