Markus 13

Markus 13

De verwoesting van Jeruzalem voorzegd

1. En toen Hij uit de tempel ging, zei één van Zijn leerlingen tegen Hem: “Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!” 2. En Yâhuwshúa` antwoordde hem: “Zie je deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” 3. En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: 4. “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?” 5. En Yâhuwshúa` antwoordde hun en begon te zeggen: “Pas op dat niemand je misleidt. 6. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Messias (de Gezalfde); en zij zullen velen misleiden. 7. En wanneer je hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. 8. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. 9. Pas op jezelf; want ze zullen je overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zul je geslagen worden; en je zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. 10. En de Blijde Boodschap moet eerst gepredikt worden aan alle volken. 11. En wanneer ze je zullen wegleiden om je over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat je spreken moet, en bedenk het niet; maar wat je op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want je bent het niet die spreekt, maar de Pure (Reine) Geest. 12. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. 13. En je zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”

Over de grote verdrukking

14. “Wanneer je dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 15. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen, 16. en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. 17. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! 18. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. 19. Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die Yâ-hwéh geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. 20. En als Yâ-hwéh die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. 21. En als dan iemand tegen je zal zeggen: Zie, hier is de Messias (Gezalfde); of zie, Hij is daar; geloof het niet. 22. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. 23. Maar pas op; zie, Ik heb je alles van tevoren gezegd!”

Over de wederkomst

24. “Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. 25. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. 26. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 27. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. 28. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet je dat de zomer nabij is. 29. Zo ook jij, wanneer je deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 30. Voorwaar, Ik zeg je dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. 31. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 32. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.

Aansporing tot waakzaamheid

33. “Let op: waak en bid, want je weet niet wanneer het de tijd is. 34. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. 35. Wees dus waakzaam! Want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ’s morgens vroeg, 36. opdat hij je niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. 37. En wat Ik tegen je zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!”

Markus 12 | Markus | Markus 14

Share