Lukas 13

Lukas 13

Schuld en lijden

1. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2. En Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Denk je dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? 3. Ik zeg je: Nee, maar als je je niet bekeert, zul je allen evenzo omkomen. 4. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denk je dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5. Ik zeg je: Nee, maar als je je niet bekeert, zul je allen evenzo omkomen.”

De onvruchtbare vijgenboom

6. En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 7. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: “Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?” 8. En hij antwoordde en zei tegen hem: “Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 9. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet je hem alsnog omhakken.”

Genezing van de kromgebogen vrouw

10. En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. 11. En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12. En toen Yâhuwshúa` haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: “Vrouw, je bent verlost van je ziekte.” 13. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte Yâ-hwéh. 14. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Yâhuwshúa` op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: “Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat je genezen, maar niet op de dag van de sabbat.” 15. Yâhuwshúa` dan antwoordde hem en zei: “Huichelaar, maakt niet ieder van jullie op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16. En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?” 17. En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.

Het mosterdzaadje en het zuurdeeg

18. En Hij zei: “Waaraan is het Koninkrijk van Yâ-hwéh gelijk en waarmee zal Ik het vergelijken? 19. Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken. 20. En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het Koninkrijk van Yâ-hwéh vergelijken? 21. Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.”

De nauwe poort

22. En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. 23. En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25. namelijk vanaf het ogenblik dat de Meester des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zul je beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: “Meester, Meester, doe ons open.” En Hij zal antwoorden en tegen je zeggen: “Ik weet niet waar je vandaan komt.” 26. Dan zul je beginnen te zeggen: “Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven.” 27. En Hij zal zeggen: Ik zeg je, Ik weet niet waar je vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer je Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van YAHWEH zult zien, maar jij buitengeworpen. 29. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van YAHWEH. 30. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.”

Yâhuwshúa` gaat naar Jeruzalem om te lijden

31. Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: “Ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil U doden.” 32. En Hij zei tegen hen: “Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf goden (demonen) uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd. 33. Intussen moet Ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. 34. Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt die naar jou toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik je kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar je hebt niet gewild! 35. Zie, je huis wordt als een woestenij voor je achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg je dat je Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat je zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van Yâ-hwéh.”

Lukas 12 | Lukas | Lukas 14

Share

Laat een reactie achter