1 Moshéh 21

1 Moshéh 21

Yitschâ ́q (Izaak) geboren; Ismaël weggestuurd

1. YAHWEH nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; YAHWEH deed bij Sara zoals Hij gesproken had. 2. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die de Almachtige hem genoemd had. 3. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Yitschâ ́q. 4. En Abraham besneed zijn zoon Yitschâ ́q, toen die acht dagen oud was, zoals de Almachtige hem geboden had. 5. Abraham was honderd jaar oud, toen zijn zoon Yitschâ ́q hem geboren werd. 6. Sara zei: “De Almachtige heeft mij doen lachen; ieder die het hoort, zal met mij meelachen.” 7. Verder zei zij: “Wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.” 8. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Yitschâ ́q van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. 9. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. 10. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Yitschâ ́q, erven. 11. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. 12. Maar de Almachtige zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Yitschâ ́q zal uw nageslacht genoemd worden. 13. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. 14. Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba. 15. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. 16. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. 17. Toen hoorde de Almachtige de stem van de jongen en de Afgezant van de Almachtige riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want de Almachtige heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. 18. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot volk maken. 19. De Almachtige opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. 20. De Almachtige was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. 21. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte.

Verbond tussen Abraham en Abimelech

22. En het gebeurde in die tijd dat Abimelech, met Pichol, zijn legerbevelhebber, tegen Abraham zei: “De Almachtige is met u bij alles wat u doet. 23. Nu dan, zweer mij hier bij de Almachtige, dat u mij, mijn zoon, of mijn kleinzoon niet bedriegen zult. In overeenstemming met de goedertierenheid die ik u bewezen heb, moet u mij en het land, waarin u als vreemdeling verblijft, goedertierenheid bewijzen.” 24. Abraham zei: “Ik zweer het.” 25. Maar Abraham wees Abimelech eerst terecht over een waterput die de dienaren van Abimelech hem met geweld afgenomen hadden. 26. Abimelech zei daarop: “Ik weet niet wie dit gedaan heeft; bovendien hebt u het ook zelf niet eerder aan mij verteld, en heb ik er ook zelf niet eerder van gehoord dan vandaag.” 27. Toen nam Abraham kleinvee en runderen en gaf die aan Abimelech en zij beiden sloten een verbond. 28. Maar Abraham zette zeven ooilammeren van het kleinvee apart. 29. Toen zei Abimelech tegen Abraham: “Wat betekenen die zeven ooilammeren hier, die u apart gezet hebt?” 30. Hij zei: “U moet die zeven ooilammeren uit mijn hand aannemen, zodat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb.” 31. Daarom noemde men die plaats Berseba, want zij beiden hebben daar een eed gezworen. 32. Zo sloten zij een verbond in Berseba. Daarna stond Abimelech op, met Pichol, zijn legerbevelhebber, en keerden zij terug naar het land van de Filistijnen. 33. En Abraham plantte een tamarisk in Berseba, en hij riep daar de Naam van YAHWEH, de eeuwige Kracht, aan. 34. Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen.

1 Moshéh 20 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 22

Share