5

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Efeziërs 5

5:1 Wees dan navolgers van Yahweh, als geliefde kinderen,
5:2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus de Messias ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor Yahweh.
5:3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past,
5:4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.
5:5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van Yahweh.
5:6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van Yahweh over de kinderen van de ongehoorzaamheid.
5:7 Wees dan hun metgezellen niet.
5:8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in Yahweh; wandel als kinderen van het licht
5:9 – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid –
5:10 en beproef wat Yahweh welbehaaglijk is.
5:11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
5:12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
5:13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.
5:14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
5:15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
5:16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
5:17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van Yahweh is.
5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,
5:19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor Yahweh en loof Hem in uw hart,
5:20 en dank altijd voor alle dingen Yahweh de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.
5:21 Wees elkaar onderdanig in de vrees voor Yahweh.
5:22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan Jezus Christus,
5:23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
5:24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
5:25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
5:26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
5:27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
5:28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
5:29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook Yahushua de gemeente.
5:30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
5:31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.
5:32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus de Messias en de gemeente.
5:33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Efesiërs 4 | Efesiërs | Efesiërs 6

Share