2 Samuel 18

2 Samuel 18

Nederlaag en dood van Absalom

1. David monsterde het volk dat bij hem was, en stelde bevelhebbers over duizend man en bevelhebbers over honderd man over hen aan. 2. Verder stuurde David het volk eropuit, een derde deel van het volk onder bevel van Joab, een derde deel onder bevel van Abisaï, de zoon van Zeruja, de broer van Joab, en een derde deel onder bevel van Ithai, de Gethiet. En de koning zei tegen het volk: “Ik zal zelf ook zeker met jullie uittrekken.” 3. Maar het volk zei: “U mag niet met ons uittrekken, want als wij soms moeten vluchten, zullen wij hun niet aan het hart gaan; ja, al zou de helft van ons sterven, zullen wij hun niet aan het hart gaan. U bent nu echter evenveel waard als tienduizend van ons. Het is nu beter dat u ons vanuit de stad tot hulp bent.” 4. Toen zei de koning tegen hen: “Ik zal doen wat goed is in jullie ogen.” En de koning stond terzijde van de poort en al het volk trok uit in afdelingen van honderd en van duizend. 5. En de koning gaf bevel aan Joab, Abisaï en Ithai: “Behandel de jongen, Absalom, met zachtheid ter wille van mij.” En heel het volk hoorde het toen de koning aan al de bevelhebbers bevel gaf ten aanzien van Absalom. 6. Zo trok het volk de stad uit, het veld in, Israël tegemoet, en de strijd vond plaats bij het woud van Efraïm. 7. Het volk van Israël werd daar door de manschappen van David verslagen. Op die dag vond daar een grote slachting plaats, van twintigduizend man, 8. want de strijd verspreidde zich vandaar over heel dat land. Het woud verslond er die dag meer van het volk dan het zwaard er verslond. 9. Absalom stuitte op de manschappen van David, terwijl Absalom op een muildier reed. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote eik kwam, kwam zijn hoofd vast te zitten in de takken van de eik, zodat hij bleef hangen tussen hemel en aarde; en het muildier dat zich onder hem bevond, liep door. 10. Toen een man dat zag, vertelde hij het aan Joab. Hij zei: “Zie, ik heb Absalom in de takken van een eik zien hangen.” 11. Toen zei Joab tegen de man die het hem vertelde: “Zie toch, als je het gezien hebt, waarom heb je hem daar dan niet ter plaatse gedood? Dan was het aan mij geweest je tien zilverstukken en een gordel te geven.” 12. Maar die man zei tegen Joab: “Al mocht ik duizend zilverstukken op mijn handen afwegen, dan zou ik nog mijn hand niet naar de zoon van de koning uitstrekken. De koning heeft immers ten aanhoren van ons aan jullie, Abisaï en Ithai bevel gegeven: Wie je ook bent, spaar de jongen, Absalom. 13. En als ik bedrog gepleegd had, tegen mijn eigen leven, dan zou voor de koning toch niets verborgen gebleven zijn, en jij had je afzijdig opgesteld.” 14. Toen zei Joab: “Ik blijf zo niet bij je wachten.” Hij nam drie speren en stak ze in het hart van Absalom, terwijl hij nog levend in het midden van de eik hing. 15. En tien knechten, wapendragers van Joab, omringden hem. Zij sloegen Absalom en doodden hem. 16. Toen blies Joab de bazuin en heel het volk keerde terug van de achtervolging van Israël, want Joab hield het volk tegen. 17. Zij namen Absalom, wierpen hem in het woud in een grote kuil en richtten een zeer grote hoop stenen boven hem op. En heel Israël vluchtte, ieder naar zijn tenten. 18. Absalom had het ondernomen om nog tijdens zijn leven een zuil voor zich op te laten richten in het Koningsdal. Want hij zei: “Ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden.” Hij had die zuil naar zijn eigen naam genoemd; daarom wordt die tot op deze dag ‘Hand van Absalom’ genoemd.

David ontvangt berichten over Absalom

19. Toen zei Ahimaäz, de zoon van Zadok: “Laat mij toch rennen en de koning de boodschap brengen dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` hem recht gedaan heeft en hem verlost heeft uit de hand van zijn vijanden.” 20. Maar Joab zei tegen hem: “Je mag op deze dag geen boodschapper zijn, maar op een andere dag mag je de boodschap brengen. Vandaag mag je de boodschap niet brengen, omdat de zoon van de koning dood is.” 21. Joab zei tegen de Cusjiet: “Ga, zeg tegen de koning wat je gezien hebt.” De Cusjiet boog zich voor Joab en rende weg. 22. Maar Ahimaäz, de zoon van Zadok, zei opnieuw tegen Joab: “Hoe het ook zij, laat mij de Cusjiet toch achterna rennen.” Joab zei: “Waarom zou jij dan toch gaan rennen, mijn zoon, terwijl je toch geen passende boodschap hebt?” 23. “Hoe het ook zij,” zei hij, “laat mij gaan rennen.” Toen zei hij tegen hem: “Rennen!” En Ahimaäz rende weg langs de weg door de vlakte en haalde de Cusjiet in. 24. David zat tussen de twee poortdeuren, en de wachter ging het dak op van de poort bij de muur. Hij sloeg zijn ogen op, keek, en zie, er kwam een man aanrennen, alleen. 25. Toen riep de wachter en vertelde het aan de koning, en de koning zei: “Als hij alleen is, heeft hij een boodschap te vertellen.” En hij kwam gaandeweg dichterbij. 26. Toen zag de wachter een andere man aan komen rennen en de wachter riep naar de poortwachter en zei: “Zie, er komt nog een man alleen aanrennen.” Toen zei de koning: “Dat is ook een boodschapper.” 27. Verder zei de wachter: “Ik zie aan het rennen van de eerste dat het de manier van rennen van Ahimaäz is, de zoon van Zadok.” Toen zei de koning: “Dat is een goed man en hij komt met een goede boodschap.” 28. Ahimaäz riep de koning toe en zei: “Vrede!” Hij boog zich voor de koning met zijn gezicht ter aarde, en zei: “Geloofd zij Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, je Almachtige, Die de mannen die hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, aan u heeft overgeleverd.” 29. Toen zei de koning: “Is het goed met de jongen, met Absalom?” Ahimaäz zei: “Ik zag een grote menigte, toen Joab de dienaar van de koning, en mij, je dienaar, wegstuurde, maar ik weet niet wat het was.” 30. De koning zei: “Ga opzij en stel je hier op.” Dus ging hij opzij en bleef staan. 31. En zie, de Cusjiet kwam; en de Cusjiet zei: “Aan mijn heer de koning wordt de boodschap gebracht dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` u vandaag recht heeft gedaan, en u verlost heeft uit de hand van allen die tegen u in opstand waren gekomen.” 32. Toen zei de koning tegen de Cusjiet: “Is het goed met de jongen, met Absalom?” En de Cusjiet zei: “Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u in opstand komen om u kwaad te doen, worden als die jongen.”

David rouwt over Absalom

33. Toen sidderde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en huilde. Al gaande zei hij dit: “Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ík maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!”

2 Samuel 17 | 2 Samuel | 2 Samuel 19

Share