16

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Romeinen 16

16:1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is,
16:2 opdat u haar ontvangt in Yahweh op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf.
16:3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in de Messias Yahushua.
16:4 Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen.
16:5 Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor de Messias van Achaje.
16:6 Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost.
16:7 Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in de Messias waren.
16:8 Groet Amplias, mijn geliefde broeder in Yahweh.
16:9 Groet Urbanus, onze medearbeider in de Messias, en mijn geliefde Stachys.
16:10 Groet Apelles, de beproefde dienaar in de Messias. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren.
16:11 Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in Yahweh zijn.
16:12 Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in Yahweh. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in Yahweh.
16:13 Groet Rufus, de uitverkorene in Yahweh, en zijn moeder en de mijne.
16:14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en de broeders die bij hen zijn.
16:15 Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en alle heiligen die bij hen zijn.
16:16 Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van de Messias groeten u.
16:17 En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.
16:18 Want zulke mensen dienen niet onze Verlosser Yahushua de Messias, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen.
16:19 Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft.
16:20 En de Elohim van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Verlosser Yahushua de Messias zij met u. Amen.
16:21 U groeten Timotheüs, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Socipater, mijn familieleden.
16:22 Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in Yahweh.
16:23 Gajus, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u.
16:24 De genade van onze Verlosser Yahushua de Messias zij met u allen. Amen.
16:25 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Yahushua de Messias, overeenkomstig de openbaring van het mysterie, dat geheim gehouden was sinds de wereld begon,
16:26 maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige Elohim, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
16:27 aan Hem, de alleen wijze Yahweh, zij door Yahushua de Messias de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. AlleluYAH…

Romeinen 15 | Romeinen | I Korintiërs 1

Share