1 Koningen 14

1 Koningen 14

Ahia voorspelt de ondergang van Jerobeam

1. In die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek. 2. Toen zei Jerobeam tegen zijn vrouw: “Sta toch op en verkleed je, zodat ze niet te weten komen dat je de vrouw van Jerobeam bent. Ga dan naar Silo. Zie, daar is de profeet Ahia, die over mij gesproken heeft dat ik koning over dit volk zou worden. 3. Neem tien broden, koeken en een kruik honing mee, en ga naar hem toe. Híj zal je vertellen wat de jongen overkomen zal.” 4. Zo deed de vrouw van Jerobeam. Zij maakte zich gereed, ging naar Silo en kwam in het huis van Ahia. Nu kon Ahia niet meer zien, want zijn ogen waren star geworden vanwege zijn ouderdom. 5. Maar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen Ahia: “Zie, de vrouw van Jerobeam komt jou een uitspraak vragen over haar zoon, want deze is ziek. Zo en zo moet je tot haar spreken. Als zij binnenkomt zal het gebeuren dat zij zich als een vreemde voordoet. 6. En het gebeurde, toen Ahia het geluid van haar voetstappen hoorde, toen zij door de deur naar binnen kwam, dat hij zei: “Kom binnen, vrouw van Jerobeam! Waarom doe je je toch als een vreemde voor? Ik ben namelijk tot jou gezonden met een harde boodschap. 7. Ga, zeg tegen Jerobeam: Zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël: Omdat Ik je verheven heb uit het midden van het volk en jou tot vorst over Mijn volk Israël heb aangesteld, 8. omdat Ik het koningschap van het huis van David losgescheurd en aan jou gegeven heb, maar je niet als Mijn dienaar David geweest bent, die Mijn geboden in acht nam en die Mij met heel zijn hart volgde door alleen te doen wat juist is in Mijn ogen, 9. maar omdat je kwaad deed, meer dan allen die er vóór jou geweest zijn, en je voor jezelf andere machtigen en gegoten beelden bent gaan maken, om Mij tot toorn te verwekken, en je Mij verworpen hebt, 10. daarom, zie: Ik ga kwaad over het huis van Jerobeam brengen, en Ik zal van Jerobeam alle mannen in Israël uitroeien, zowel de gebondene als de vrije, en Ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam wegvegen, zoals uitwerpselen worden weggeveegd, totdat het helemaal vergaan is. 11. Wie van Jerobeam in de stad sterft, die zullen de honden opeten, en wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft het gesproken. 12. En jij, sta op, ga naar je huis. Wanneer je voeten de stad binnenkomen, zal het kind sterven. 13. Heel Israël zal rouw over hem bedrijven en hem begraven, want hij zal als enige van Jerobeam in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël, in het huis van Jerobeam gevonden is. 14. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal echter voor Zichzelf een koning over Israël doen opstaan, die nog op diezelfde dag het huis van Jerobeam zal uitroeien. En wat daarna? 15. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal Israël treffen, zoals het riet in het water heen en weer zwiept, en Hij zal Israël wegrukken uit dit goede land, dat Hij hun vaderen heeft gegeven, en Hij zal hen verstrooien aan de overzijde van de rivier de Eufraat, omdat zij hun gewijde palen maakten om Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tot toorn te verwekken. 16. Hij zal Israël overgeven vanwege de zonden van Jerobeam, die gezondigd heeft en die Israël deed zondigen.” 17. Toen stond de vrouw van Jerobeam op, ging op weg en kwam te Tirza. Toen zij over de drempel van het huis kwam, stierf de jongen. 18. Zij begroeven hem, en heel Israël bedreef rouw over hem, overeenkomstig het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar, de profeet Ahia. 19. Het overige nu van de geschiedenis van Jerobeam, hoe hij oorlog voerde en hoe hij regeerde, zie, dat is beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël. 20. De tijd nu dat Jerobeam heeft geregeerd, is tweeëntwintig jaar. Hij ging te ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Nadab werd koning in zijn plaats.

Afgoderij van Juda onder Rehabeam

21. Rehabeam nu, de zoon van Salomo, was koning over Juda. Rehabeam was eenenveertig jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde zeventien jaar in Jeruzalem, de stad die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` uit alle stammen van Israël had verkozen om Zijn Naam daar te vestigen. De naam van zijn moeder was Naäma, de Ammonitische. 22. Juda deed wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en zij verwekten Hem tot na-ijver, meer dan al hun vaderen gedaan hadden, met de zonden die zij begingen. 23. Want ook zij bouwden voor zichzelf offerhoogten, gewijde stenen en gewijde palen, op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. 24. Ook waren er schandknapen in het land. Zij deden overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. 25. Nu gebeurde het in het vijfde jaar van koning Rehabeam dat Sisak, de koning van Egypte, optrok tegen Jeruzalem. 26. Hij nam de schatten van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en de schatten van het huis van de koning weg, ja, hij nam alles weg. Hij nam ook alle gouden schilden weg die Salomo gemaakt had. 27. In plaats daarvan maakte koning Rehabeam bronzen schilden en stelde die onder de verantwoordelijkheid van de hoofden van de lijfwachten, die de ingang van het huis van de koning bewaakten. 28. En het gebeurde, zo dikwijls als de koning naar het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ging, dat de lijfwachten ze droegen en ze daarna weer terugbrachten naar de wachtruimte voor de lijfwachten. 29. Het overige nu van de geschiedenis van Rehabeam, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? 30. En er was oorlog tussen Rehabeam en Jerobeam, al hun dagen. 31. En Rehabeam ging te ruste bij zijn vaderen, en werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David. En de naam van zijn moeder was Naäma, de Ammonitische. En zijn zoon Abiam werd koning in zijn plaats.

1 Koningen 13 | 1 Koningen | 1 Koningen 15

Share