Galaten 2

Galaten 2

1. Daarna ging ik, na verloop van veertien jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. 2. En ik ging op grond van een openbaring, en ik legde hun de Blijde Boodschap voor dat ik verkondig onder de heidenen; en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. 3. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. 4. En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Yâhuwshúa` hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. 5. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzijgegaan, opdat de waarheid van de Blijde Boodschap bij jullie zou blijven. 6. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn – wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil; Yâ-hwéh ziet de persoon van de mens niet aan – zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. 7. Maar integendeel, zij zagen dat aan mij de Blijde Boodschap onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. 8. (Want Hij Die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen.) 9. En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen zouden gaan. 10. Alleen moesten wij wel aan de armen denken; en ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. 12. Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. 13. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. 14. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van de Blijde Boodschap, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: “Als jij die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwing je dan de heidenen op de Joodse manier te leven?” 15. Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, 16. weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Yâhuwshúa`. En ook wij zijn in Yâhuwshúa` gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Yâhuwshúa` en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 17. Maar als wij, die in Yâhuwshúa` de Messias verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Yâhuwshúa` dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet! 18. Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. 19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor Yâ-hwéh zou leven. 20. Ik ben met Yâhuwshúa` gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Yâhuwshúa` de Messias leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van Yâ-hwéh, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 21. Ik doe de genade van Yâ-hwéh niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Yâhuwshúa` tevergeefs gestorven.

Galaten 1 | Galaten | Galaten 3

Share