Daniël 6

Daniël 6

Daniël in de leeuwenkuil

1. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was. 2. Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, 3. en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. 4. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. 5. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een reden voor een aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen enkele reden voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. 6. Toen zeiden deze mannen: “Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele reden voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn Almachtige.” 7. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: “Koning Darius, leef in eeuwigheid! 8. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke machtige of mens ook, behalve aan jou, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen.” 10. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van Yâ-hwéh, precies zoals hij voordien had gedaan. 12. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn Almachtige. 13. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: “Heb je niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke machtige of mens ook, behalve aan jou, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen?” De koning antwoordde en zei: “Dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen.” 14. Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: “Daniël, één van de ballingen uit Juda, heeft op jou, o koning, en op het verbod dat je ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed.” 15. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. 16. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: “Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld, veranderd mag worden.” 17. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Jouw Almachtige, Die je voortdurend vereert – Híj zal je verlossen.” 18. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. 19. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. 20. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. 21. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: “Daniël, dienaar van de levende Elohim, heeft jouw Almachtige, Die je voortdurend vereert, jou van de leeuwen kunnen verlossen?” 22. Toen sprak Daniël tot de koning: “O koning, leef in eeuwigheid! 23. Mijn Almachtige heeft Zijn afgezant gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen jou, o koning, heb ik geen misdaad begaan.” 24. Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn Almachtige had vertrouwd. 25. Vervolgens beval de koning en men haalde de mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. 26. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden: “Moge je vrede toenemen! 27. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van Yâ-hwéh, de Almachtige van Daniël, want Hij is de levende Almachtige, en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde. 28. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.” 29. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers.

Daniël 5 | Daniël | Daniël 7

Share