5

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Galaten 5

5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
5:2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
5:3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
5:4 U bent van Christus de Messias losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5:5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen.
5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
5:7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
5:8 Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
5:9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
5:10 Ik vertrouw van u in Yahweh dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
5:11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
5:12 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!
5:13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
5:14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
5:15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
5:16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
5:17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
5:18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
5:19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
5:20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
5:21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van Yahweh niet zullen beërven.
5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
5:23 Daartegen richt de wet zich niet.
5:24 Maar wie van Christus de Messias zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
5:25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
5:26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Galaten 4 | Galaten | Galaten 6

Share