30

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jeremia 30

30:1 Het woord dat van Yahweh gekomen is tot Jeremia:
30:2 Zo zegt Yahweh, de Elohim van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek.
30:3 Want zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt Yahweh, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.
30:4 Dit zijn de woorden die Yahweh gesproken heeft tot Israël en tot Juda.
30:5 Want zo zegt Yahweh: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede.
30:6 Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken?
30:7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.
30:8 Want op die dag zal het geschieden, spreekt Yahweh van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen,
30:9 maar zij zullen Yahweh, hun Elohim, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan.
30:10 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt Yahweh, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt.
30:11 Want Ik ben met u, spreekt Yahweh, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.
30:12 Want zo zegt Yahweh: Ongeneeslijk is uw breuk, pijnlijk uw wond.
30:13 Er is niemand die uw zaak behartigt; voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel.
30:14 Al uw minnaars zijn u vergeten, zij vragen niet naar u, want Ik heb u getroffen met een wond als door een vijand, met een bestraffing als door een meedogenloze, vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn.
30:15 Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk, omdat uw leed ongeneeslijk is? Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen aangedaan.
30:16 Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden, al uw tegenstanders – zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden, allen die u uitplunderen zal Ik als buit geven.
30:17 Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt Yahweh, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.
30:18 Zo zegt Yahweh: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.
30:19 Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden.
30:20 Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen.
30:21 Zijn Machtige zal één van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot Mij te naderen? – spreekt Yahweh.
30:22 En u zult Mij tot een volk zijn en Ík zal u tot een Elohim zijn.
30:23 Zie, een storm van Yahweh, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven.
30:24 De brandende toorn van Yahweh zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat begrijpen.

Jeremia 29 | Jeremia 31

Share