1 Timoteüs 4

1 Timoteüs 4

1. Maar de Pure Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2. door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 3. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat Yâ-hwéh geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. 4. Want alles wat Yâ-hwéh geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. 5. Want het wordt gezuiverd door het Woord van Yâ-hwéh en door het gebed. 6. Als je de broeders deze dingen voorhoudt, zul je een goed dienaar van Yâhuwshúa` zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die je nagevolgd hebt. 7. Maar verwerp de onreine en onzinnige verzinsels en oefen jezelf in de eerbied. 8. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de eerbied is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. 9. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. 10. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende Yâ-hwéh, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. 11. Beveel deze dingen en onderwijs ze. 12. Laat niemand je minachten vanwege je jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. 13. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. 14. Veronachtzaam de genadegave niet die in je is en die je gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. 15. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat je vorderingen op elk gebied openbaar worden. 16. Geef acht op jezelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer je dat doet, zul je zowel jezelf behouden als hen die je horen.

1 Timoteüs 3 | 1 Timoteüs | 1 Timoteüs 5

Share