Genade en waarheid deel 2

Gisteren werd het gebedsonderwerp van vandaag al ingeleid. Als christenen mogen we ons hart onderzoeken als we bidden voor de uitgangspunten die hieronder staan. Nogmaals: we willen christenen aanmoedigen om afstand te nemen van alle gedachten en houdingen tegenover moslims die niet overeenstemmen met de wil van Jezus Christus en die onze gekruisigde en opgestane Heer niet waardig zijn.

Gebed

* Voor elk punt geldt: bid dat deze houding tegenover moslims werkelijkheid wordt voor jezelf, voor je kerk en voor het lichaam van Christus.

5. Laten we respectvol en vrijmoedig zijn in ons getuigenis
Een respectvol getuigenis, zoals de Vredevorst het zou willen, geeft een positief beeld van het evangelie. Andere religies worden niet aangevallen, maar ga ook de waarheid niet uit de weg (1 Petrus 3:15). Er zijn vele voorbeelden in de Bijbel (zoals in Handelingen 4:31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 17:30-31; 19:8) die ons oproepen om te streven naar de vrijmoedigheid van de eerste gelovigen bij de verkondiging van het goede nieuws. Wij zijn gehoorzaam aan de Schrift als we zowel respectvol als vrijmoedig zijn in ons getuigenis.

6. Laten we voorzichtig zijn in de ‘Google’ wereld
Als leiders van religieuze gemeenschappen vroeger in de samenkomst spraken, werd dat uitsluitend door de gemeenteleden gehoord. Tegenwoordig reizen onze woorden al snel door de hele wereld. Als we proberen uit te leggen wie we zijn, wat we geloven, wat we doen en waaróm we dat doen, bestaat de kans dat onze woorden verder reiken dan het publiek dat we met onze ogen kunnen zien. Als een geestelijke leider iets controversieels gezegd heeft, kan hij als nog proberen zijn standpunt te verduidelijken. Omzichtigheid is vereist (Spreuken 17:27).

7. Laten we volhardend zijn in ons pleidooi voor vrijheid van godsdienst
We verklaren dat elk individu en elke gemeenschap het recht heeft op vrijheid van godsdienst. We moeten dus ook het recht van moslims verdedigen om hun geloof op een respectvolle manier kenbaar te maken onder christenen. Het omgekeerde geldt ook: christenen hebben het recht om over hun geloof te spreken temidden van moslims. Bovendien verklaren we dat zowel moslims als christenen het recht hebben om op basis van hun geweten een andere godsdienst aan te nemen en te praktiseren en/of zich aan te sluiten bij een gemeenschap (2 Korintiërs 4:2). Daarom wijzen we elke vorm van vervolging omwille van iemands geloof af, of het nu om christenen, moslims of anderen gaat.

8. Laten we vredelievend en vastbesloten zijn in onze dialoog
Als moslims en christenen met elkaar in gesprek gaan, ontstaan er mogelijkheden om elkaar beter te begrijpen, goede relaties op te bouwen, bij te dragen aan goede verstandhoudingen en elkaar te vertellen over hun geloof. We streven ernaar om het evangelie vrijmoedig en met respect uit te dragen, zonder compromissen te sluiten – net zoals Paulus ‘de dialoog aanging met’ mensen (dialegomai – Handelingen 17:2,17).

9. Laten we liefdevol zijn tegenover onze naasten
De moslims in de wereld zijn onze naasten; Jezus Christus zelf gebruikte deze term (Lukas 10:29-37). Het gebod dat de Heer aan zijn volk gaf, geldt voor altijd: “Hebt uw naaste lief als uzelf” (Leviticus 19:18; Lukas 10:27b). Zowel vredestichters als degenen die hun vijand liefhebben, worden “zonen [of dochters] van God” genoemd (Matteüs 5:9,44; Lukas 6:35). Zij worden kinderen van God genoemd, omdat ze precies zo handelen als hun Vader: de God des Vredes (Filippenzen 4:9; 1 Tessalonicenzen 5:23). Het evangelie komt tot uitdrukking wanneer we onze vijanden tegemoet treden met verzoenende liefde (Romeinen 5:10; vgl. Kolossenzen 1:21).

Bid vandaag speciaal voor die moslim(a) met wie je contact hebt. Breng hem of haar voor het aangezicht van God. Als je zelf geen contact hebt met een moslim, kan je misschien bidden voor een bekende Belg of Nederlander die moslim is.

Share

Laat een reactie achter