Romeinen 5

Romeinen 5

De vrucht van de rechtvaardiging

1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij Yâ-hwéh door onze Leidsman Yâhuwshúa`. 2. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van Yâ-hwéh. 3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4. en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van Yâ-hwéh in onze harten uitgestort is door de Pure Geest, Die ons gegeven is. 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Yâhuwshúa` op de bestemde tijd voor ongelovigen gestorven. 7. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8. Yâ-hwéh echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Yâhuwshúa` voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met Yâ-hwéh verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in Yâ-hwéh, door onze Leidsman Yâhuwshúa`, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

De geschiedenis van dwaling en dood

12. Daarom, zoals door één mens de dwaling (zonde, overtreding, fout) in de wereld is gekomen, en door de dwaling de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. 13. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. 14. Toch heeft de dood geregeerd van Adam (’âthâ ́m), tot Moshéh (Mozes) toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. 15. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van Yâ-hwéh en de gave door de genade die er is door de ene mens Yâhuwshúa`, overvloedig geweest over velen. 16. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Yâhuwshúa`. 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 19. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als dwalenden (zondaars) aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. 20. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, 21. opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Yâhuwshúa`, onze Leidsman.

Romeinen 4 | Romeinen | Romeinen 6

Share