1 Moshéh 10

1 Moshéh 10

Nakomelingschap van Noachs zonen

1. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij hen werden na de vloed zonen geboren.
2. De zonen van Jafeth zijn: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras.
3. De zonen van Gomer zijn: Askenaz, Rifath en Togarma.
4. De zonen van Javan zijn: Elisa en Tarsis, de Kittiërs en de Dodanieten.
5. Van hen stammen de mensen af die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben, in hun landen, elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken.
6. De zonen van Cham zijn: Cusj, Mitsraïm, Put en Kanaän.
7. De zonen van Cusj zijn: Seba, Havila, Sabta, Raëma en Sabtecha. De zonen van Raëma zijn: Sjeba en Dedan.
8. En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van YAHWEH; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van YAHWEH. 10. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.
11. Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach 12. en Resen, tussen Ninevé en Kalach; dat is de grote stad.
13. Mitsraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 14. de Pathrusieten, de Kasluchieten – uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn – en de Kaftorieten. 15. Kanaän verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, Heth, 16. en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, 17. de Heviet, de Arkiet, de Siniet, 18. de Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet; daarna zijn de geslachten van de Kanaänieten verspreid. 19. En de grens van de Kanaänieten reikte van Sidon in de richting van Gerar tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm, tot aan Lasa.
20. Dit waren de zonen van Cham, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen, met hun landen en hun volken.
21. Ook bij Sem zijn zonen geboren; hij is de voorvader van alle zonen van Heber, en de broer van Jafeth, de oudste.
22. Sems zonen waren: Elam, Assur, Arfachsad, Lud en Aram.
23. De zonen van Aram waren: Uz, Hul, Gether en Mas.
24. Arfachsad verwekte Selah, en Selah verwekte Heber.
25. Bij Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is, en de naam van zijn broer was Joktan.
26. Joktan verwekte Almodad, Selef, Hazarmavet, Jerah, 27. Hadoram, Uzal, Dikla, 28. Obal, Abimaël, Sjeba, 29. Ofir, Havila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan.
30. Hun woongebied reikte van Mesja tot in de richting van Sefar, het bergland in het oosten.
31. Dit waren de zonen van Sem, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen, met hun landen en hun volken.
32. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid.

1 Moshéh 9 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 11

Share