Markus 14

Markus 14

De zalving in Bethanië

1. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem door een list te grijpen en te doden. 2. Maar zij zeiden: “Niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat.” 3. En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. 4. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: “Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? 5. Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden;” en zij vielen scherp tegen haar uit. 6. Maar Yâhuwshúa` zei: “Laat haar met rust. Waarom val je haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. 7. Want de armen heb je altijd bij je en wanneer je wilt, kun je hun weldoen, maar Mij heb je niet altijd. 8. Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. 9. Voorwaar, Ik zeg je: Overal waar deze Blijde Boodschap gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.” 10. En Judas Iskariot, één van de 12, ging weg naar de overpriesters om Hem aan hen over te leveren. 11. En toen zij dat hoorden, verblijdden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om Hem over te leveren.

De paastijd

12. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn leerlingen tegen Hem: “Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha kunt eten?” 13. En Hij stuurde 2 van Zijn leerlingen eropuit en zei tegen hen: “Ga de stad in en iemand zal je tegemoetkomen die een kruik water draagt; volg hem, 14. en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? 15. En hij zal je een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons gereed.” 16. En Zijn leerlingen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.

De ontmaskering van Judas

17. En toen het avond geworden was, kwam Hij met de 12. 18. En toen zij aanlagen en aten, zei Yâhuwshúa`: Voorwaar, Ik zeg je dat één van jullie, die met Mij eet, Mij verraden zal.” 19. En zij begonnen bedroefd te worden en de één na de ander tegen Hem te zeggen: “Ik ben het toch niet?” En weer een ander: “Ik ben het toch niet?” 20. Maar Hij antwoordde hun: Het is éé uit de 12, die met Mij in de schotel indoopt. 21. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was.”

De instelling van het Heilig Avondmaal

22. En terwijl zij aten, nam Yâhuwshúa` brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: “Neem, eet, dit is Mijn lichaam.” 23. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. 24. En Hij zei tegen hen: “Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25. Voorwaar, Ik zeg je dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Yâ-hwéh.” 26. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.

Petrus gewaarschuwd

27. En Yâhuwshúa` zei tegen hen: “Je zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. 28. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.” 29. En Petrus zei tegen Hem: “Ook al zullen allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet.” 30. En Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Voorwaar, Ik zeg je dat je vandaag, in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.” 31. Maar hij zei nog krachtiger: “Al moest ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen!” En evenzo spraken zij ook allen.

Gethsémané

32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn leerlingen: “Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben.” 33. En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden; 34. en Hij zei tegen hen: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.” 35. En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. 36. En Hij zei: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” 37. En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Was je niet in staat één uur te waken? 38. “Waak allen en bid, opdat je niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” 39. En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden. 40. En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten antwoorden. 41. En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: “Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. 42. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.”

De gevangenneming van Jezus

43. En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. 44. En hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: “Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem, en leid Hem zorgvuldig bewaakt weg.” 45. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar Hem toe en zei: “Rabbi, Rabbi,” en hij kuste Hem. 46. En zij sloegen de handen aan Hem en grepen Hem. 47. Maar één van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 48. En Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Ben je er met zwaarden en stokken opuit gegaan, als tegen een misdadiger, om Mij gevangen te nemen? 49. Dagelijks was Ik bij je in de tempel onderwijs aan het geven en je hebt Mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de Schriften vervuld worden.” 50. En Zijn leerlingen verlieten Hem en vluchtten allen. 51. En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, 52. maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg.

Yâhuwshúa` voor het Sanhedrin

53. En ze leidden Yâhuwshúa` weg naar de hogepriester; en bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. 54. En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hogepriester, en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. 55. En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Yâhuwshúa` om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. 56. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. 57. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Hem af en zeiden: 58. “Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen.” 59. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. 60. En de hogepriester, die in het midden opstond, vroeg Yâhuwshúa`: “Antwoordt U niets? Wat getuigen deze mensen tegen U?” 61. Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: “Bent U de Messias (de Gezalfde), de Zoon van de Gezegende?” 62. En Yâhuwshúa` zei: “Ik ben het. En je zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van YAHWEH en zien komen met de wolken van de hemel.” 63. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: “Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? 64. Je hebt de lastering gehoord. Wat is je mening?” En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende. 65. Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen en Zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tegen Hem te zeggen: “Profeteer!” En de dienaars gaven Hem slagen in het gezicht.

De verloochening van Petrus

66. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester; 67. en toen zij Petrus zich zag warmen, keek zij hem aan en zei: “Ook jij was bij Yâhuwshúa` de Nazarener.” 68. Maar hij ontkende het en zei: “Ik ken Hem niet, en ik weet niet wat je zegt.” En hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en de haan kraaide. 69. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die daarbij stonden: “Hij is één van hen.” 70. Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus: “Werkelijk, je bent één van hen, want je bent ook een Galileeër en je spraak vertoont overeenkomst.” 71. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: “Ik ken deze Mens niet over Wie je spreekt.” 72. En de haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus herinnerde zich het woord dat Yâhuwshúa` tegen hem gezegd had: “Voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zul je Mij driemaal verloochenen.” En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen.

Markus 13 | Markus | Markus 15

Share