2 Koningen 18

2 Koningen 18

Hizkia koning van Juda

1. Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning werd, de zoon van Achaz, de koning van Juda. 2. Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. 3. Hij deed wat juist was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. 4. Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan. 5. Hij vertrouwde op Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er vóór hem geweest waren. 6. Want hij hield zich vast aan Yâ-hwéh Yâhuwshúa`; hij week er niet van af Hem na te volgen, en hij nam Zijn geboden in acht, die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` Mozes geboden had. 7. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. 8. Hij was het die de Filistijnen versloeg, tot Gaza toe, en de bijbehorende gebieden veroverde, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. 9. Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Hizkia – dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël – dat Salmaneser, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. 10. Zij namen het na verloop van drie jaar in, in het zesde jaar van Hizkia. Het was het negende jaar van Hosea, de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd. 11. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Halah en in Habor, bij de rivier Gozan en in de steden van Medië, 12. omdat zij de stem van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, hun Almachtige, niet gehoorzaam waren geweest, maar Zijn verbond hadden overtreden. Zij hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de dienaar van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, geboden had, en hadden dat niet gedaan.

Sanherib bedreigt Jeruzalem

13. In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. 14. Toen stuurde Hizkia, de koning van Juda, deze boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lachis: “Ik heb gezondigd, keer van mij af; wat je mij zult opleggen, zal ik dragen.” Toen legde de koning van Assyrië Hizkia, de koning van Juda, driehonderd talent zilver en dertig talent goud op. 15. Hizkia gaf al het zilver dat in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gevonden werd, en in de schatkamers van het huis van de koning. 16. In die tijd sneed Hizkia het goud af van de deuren en de deurposten van de tempel van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Hizkia, de koning van Juda, had die met goud laten overtrekken. Hij gaf dat goud aan de koning van Assyrië. 17. Maar de koning van Assyrië stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding en de commandant van Lachis naar Jeruzalem, naar koning Hizkia, met een sterke legermacht. Zij trokken op en kwamen naar Jeruzalem. Nadat zij opgetrokken en daar aangekomen waren, stelden zij zich op bij de waterloop van de bovenvijver, op de hoofdweg naar het Blekersveld. 18. Toen zij om de koning riepen, ging Eljakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, de stad uit naar hen toe, met Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier. 19. Daarop zei de commandant tegen hen: “Zeg toch tegen Hizkia: Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië: Wat is dit voor vertrouwen dat je koestert? 20. Je zegt (maar het is lippentaal): Er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stel je nu je vertrouwen, dat je tegen mij in opstand komt? 21. Nu, zie, je vertrouwt voor jezelf op die geknakte rietstaf, op Egypte. Maar als iemand daarop leunt, dringt hij in zijn hand en doorboort die. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. 22. En als je tegen mij zegt: Wij vertrouwen op Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, onze Almachtige – is Hij het niet van Wie Hizkia de offerhoogten en altaren verwijderd heeft? En heeft Hizkia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd: Voor dit altaar in Jeruzalem moet je je neerbuigen? 23. Welnu, ga toch een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assyrië: ik geef je tweeduizend paarden, als je van jouw kant daarvoor de ruiters kunt leveren! 24. En hoe zou je ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd van de geringste dienaren van mijn heer? Je vertrouwt voor jezelf echter op Egypte vanwege zijn strijdwagens en vanwege zijn ruiters. 25. Nu dan, ben ik buiten de wil van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tegen deze plaats opgetrokken om die te gronde te richten? Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft tegen mij gezegd: Trek op tegen dit land en richt het te gronde!” 26. Toen zeiden Eljakim, de zoon van Hilkia, Sebna en Joah tegen de commandant: “Spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek met ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is.” 27. Maar de commandant zei tegen hen: “Heeft mijn heer mij alleen naar jouw héér en naar jullie gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met jullie hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken?” 28. En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees, en hij sprak en zei: “Luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië! 29. Dit zegt de koning: Laat Hizkia je niet bedriegen, want hij zal je niet uit zijn hand kunnen redden. 30. Laat Hizkia jullie ook niet doen vertrouwen op Yâ-hwéh Yâhuwshúa` door te zeggen: Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal ons zeker redden, en deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. 31. Luister niet naar Hizkia, want dit zegt de koning van Assyrië: Geef je aan mij over, kom de stad uit, naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom, en ieder water drinken uit zijn eigen put, 32. totdat ik kom en jullie meevoer naar een land als je eigen land, een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honing. Dan zul je leven en niet sterven. Luister niet naar Hizkia, want hij misleidt jullie door te zeggen: Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal ons redden. 33. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië? 34. Waar zijn de goden(1) van Hamath en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaïm, Hena en Ivva? Hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? 35. Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dan wél Jeruzalem uit mijn hand redden?” 36. Maar het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord, want het gebod van de koning was dit: “Je mag hem niet antwoorden.” 37. Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, met Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier, in gescheurde kleren naar Hizkia toe. Zij vertelden hem de woorden van de commandant.

(1) Goden zijn boze geesten. God betekent demon.

2 Koningen 17 | 2 Koningen | 2 Koningen 19

Share