Daniël 3

Daniël 3

Het beeld van Nebukadnezar en de brandende vuuroven

1. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. 2. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. 3. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. 4. En een heraut riep met kracht: “Men zegt jullie aan, volken, natiën en talen: 5. Op het moment dat je het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet je neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. 6. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.” 7. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. 8. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. 9. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: “O koning, leef in eeuwigheid! 10. Jij, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden, 11. en dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. 12. Nu zijn er Joodse mannen die je over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op jouw bevel, o koning, geen acht geslagen. Je machtigen vereren zij niet, en het gouden beeld dat je hebt opgericht, aanbidden zij niet.” 13. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abed-Nego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. 14. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: “Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat je mijn machtigen niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? 15. Nu dan, als je bereid bent op het moment dat je het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als je het niet aanbidt, dan zul je op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de Almachtige die jullie uit mijn handen kan verlossen?” 16. Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: “Wij hoeven jou hierop geen antwoord te geven. 17. Als het moet, kan onze Almachtige, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit je hand verlossen. 18. En zo niet, het zij jou bekend, o koning, dat wij je machtigen niet zullen vereren en het gouden beeld dat je hebt opgericht, niet zullen aanbidden.” 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. 20. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 21. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. 22. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego naar boven brachten, gedood. 23. Maar toen deze drie mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, 24. sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: “Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen?” Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: “Jazeker, o koning!” 25. Hij antwoordde en zei: “Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van de Zoon van de Almachtige.” 26. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: “Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dienaren van de allerhoogste Yâ-hwéh, ga naar buiten en kom hier!” Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het midden van het vuur. 27. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. 28. Nebukadnezar nam het woord en zei: “Geloofd zij de Almachtige van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn Afgezant heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele machtige (afgod, beeld) wilden vereren of aanbidden dan hún Almachtige. 29. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de Almachtige van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere Almachtige die zo redden kan.” 30. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego voorspoedig in het gewest Babel.

Daniël 2 | Daniël | Daniël 4

Share