Nehemia 8

Nehemia 8

Het volk begrijpt de voorlezing uit de wet

1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, 2. verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` Israël had geboden. 3. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. 4. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. 5. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt, en naast hem stond Mattithja, met Sema, Anaja, Uria, Hilkia en Maäseja aan zijn rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malchia, Hasum, Hasbaddana, Zacharia en Mesullam. 6. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. 7. En Ezra loofde Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de grote Almachtige, en heel het volk antwoordde, onder het opheffen van hun handen: “Amen, amen!” Zij knielden en bogen zich neer voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` met het gezicht ter aarde. 8. Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet, en het volk stond op zijn plaats. 9. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. 10. En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de stadhouder), Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: “Deze dag is zuiver voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` jullie Almachtige. Rouw dan niet en huil niet.” Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. 11. Verder zei hij tegen hen: “Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is zuiver voor onze Almachtige. Wees niet bedroefd, want de vreugde van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat is jullie kracht.” 12. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: “Wees stil, want deze dag is zuiver. Wees daarom niet bedroefd.” 13. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt.

Het Loofhuttenfeest

14. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. 15. Zij vonden in de wet geschreven dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand, 16. en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem, en zouden zeggen: “Ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom, en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is.” 17. Toen ging het volk eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en op het plein van de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. 18. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. 19. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, vanaf de eerste dag tot de laatste dag, en ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst, volgens de bepaling.

Nehemia 7 | Nehemia | Nehemia 9

Share