Johannes 19

Johannes 19

Zie de Mens, zie, jullie Koning

1. Toen nam Pilatus dan Yâhuwshúa` en geselde Hem. 2. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, 3. en zeiden: “Gegroet, Koning van de Joden!” En zij gaven Hem slagen in het gezicht. 4. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: “Zie, ik breng Hem tot jullie naar buiten, opdat je weet dat ik geen schuld in Hem vind.” 5. Yâhuwshúa` dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: “Zie, de Mens!” 6. Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: “Kruisig Hem, Kruisig Hem!” Pilatus zei tegen hen: “Neem Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld.” 7. De Joden antwoordden hem: “Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Yâ-hwéh’s Zoon gemaakt.” 8. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd, 9. en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Yâhuwshúa`: “Waar komt U vandaan?” Maar Yâhuwshúa` gaf hem geen antwoord. 10. Pilatus dan zei tegen Hem: “Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?” 11. Yâhuwshúa` antwoordde: “U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u.” 12. Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: “Als je Deze loslaat, ben je niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer.” 13. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Yâhuwshúa` naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbatha. 14. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: “Zie, jullie Koning!” 15. Maar zij schreeuwden: “Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem!” Pilatus zei tegen hen: “Moet ik jullie Koning kruisigen?” De overpriesters antwoordden: “Wij hebben geen koning dan de keizer.” 16. Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Yâhuwshúa` mee en leidden Hem weg.

De kruisiging

17. En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 18. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Yâhuwshúa` in het midden. 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: “Yâhuwshúa` de Nazarener, de Koning van de Joden”. 20. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Yâhuwshúa` gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. 21. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: “Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.” 22. Pilatus antwoordde: “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.” 23. Nadat de soldaten dan Yâhuwshúa` gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. 24. Zij dan zeiden tegen elkaar: “Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn.” Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: “Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen.” Dit hebben dan de soldaten gedaan. 25. En bij het kruis van Yâhuwshúa` stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 26. Toen nu Yâhuwshúa` Zijn moeder zag en de leerling die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: “Vrouw, zie, jouw zoon.” 27. Daarna zei Hij tegen de leerling: “Zie, jouw moeder.” En vanaf dat moment nam de leerling haar in zijn huis. 28. Hierna zei Yâhuwshúa`, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: “Ik heb dorst!” 29. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. 30. Toen Yâhuwshúa` dan de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht!” En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Geen been gebroken

31. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. 32. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, 33. maar toen zij bij Yâhuwshúa` kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. 34. Maar één van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. 35. En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook jij gelooft. 36. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: “Geen been van Hem zal gebroken worden.” 37. En verder zegt een ander Schriftwoord: “Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.”

De begrafenis van Yâhuwshúa`

38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Yâhuwshúa` was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Yâhuwshúa` te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Yâhuwshúa` weg. 39. En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Yâhuwshúa` toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40. Zij namen dan het lichaam van Yâhuwshúa` en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. 41. En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 42. Daar nu legden zij Yâhuwshúa` vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.

Johannes 18 | Johannes | Johannes 20

Share