Mattheüs 21

Mattheüs 21

De intocht in Jeruzalem

1. En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, zond Yâhuwshúa` 2 discipelen uit en zei tegen hen: 2. “Ga het dorp in dat voor je ligt, en je zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. 3. En als iemand iets tegen je zegt, moet je zeggen dat Yâhuwshúa` ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. 4. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: 5. Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot jullie, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is.” 6. En de leerlingen gingen heen en deden zoals Yâhuwshúa` hun bevolen had;7. zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. 8. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. 9. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: “Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van Yâ-hwéh! Hosanna, in de hoogste hemelen!” 10. Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: “Wie is Dat?” 11. De menigte zei: “Dat is Yâhuwshúa`, de Profeet uit Nazareth in Galilea.”

De tempelreiniging

12. En Yâhuwshúa` ging de tempel van Yâ-hwéh binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13. En Hij zei tegen hen: “Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.” 14. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. 15. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: “Hosanna, de Zoon van David!” namen zij Hem dat zeer kwalijk, 16. en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Yâhuwshúa` zei tegen hen: “Ja. Heb je nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?” 17. En Hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar.

De verdorde vijgenboom

18. ’s Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. 19. En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: “Laat er aan jou geen vrucht meer groeien in eeuwigheid!” En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. 20. Toen de leerlingen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: “Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord?” 21. Maar Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg je: Als je geloof had en niet twijfelde, zou je niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als je tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. 22. En alles wat je in het gebed vraagt, in geloof, zul je ontvangen.”

De vraag naar Yâhuwshúa`’s bevoegdheid

23. En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden: “Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven?” 24. Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Ik zal je ook één ding vragen; als je Mij dat zegt, zal Ik je ook zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. 25. De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit de mensen?” En zij overlegden met elkaar, en zeiden: “Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen: Waarom heb je hem dan niet geloofd? 26. Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet.” 27. En zij antwoordden Yâhuwshúa` en zeiden: “Wij weten het niet.” Hij zei tegen hen: “Dan zeg Ik je ook niet met wat voor bevoegdheid Ik dit doe.”

De twee zonen

28. “Maar wat denk je? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. 29. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. 30. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. 31. Wie van deze 2 heeft de wil van de vader gedaan?” Zij zeiden tegen Hem: “De eerste.” Yâhuwshúa` zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg je dat de tollenaars en de hoeren je voorgaan in het Koninkrijk van Mijn hemelse Vader. 32. Want Johannes is bij jullie gekomen in de weg van de gerechtigheid, en je hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel je dat zag, heb je later geen berouw gehad zodat je hem ook geloofde.”

De slechte landbouwers

33. “Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. 34. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. 35. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. 36. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. 37. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. 38. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. 39. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem. 40. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen?” 41. Zij zeiden tegen Hem: “Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven.” 42. Yâhuwshúa` zei tegen hen: “Heb je nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door Yâ-hwéh geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43. Daarom zeg Ik je dat het Koninkrijk van Mijn hemelse Vader van je weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. 44. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.” 45. En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak. 46. En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een profeet hielden.

Mattheüs 20 | Mattheüs | Mattheüs 22

Share