Micha 1

Micha 1

Opschrift

1. Het woord van Yâ-hwéh dat kwam tot Micha uit Moreset, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, de koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.

Het oordeel over Samaria en Jeruzalem

2. “Luister, volken, allemaal! Sla er acht op, aarde, met al wat je bevat! En laat Yâ-hwéh Getuige tegen jou zijn, de Almachtige, uit Zijn reine (pure) tempel. 3. Want zie, Yâ-hwéh komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. 4. De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit. 5. Dit alles is om de overtreding van Jakob en om de zonden van het huis van Israël. Wie is de overtreding van Jakob? Is het niet Samaria? En wie zijn de offerhoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? 6. Daarom maak Ik van Samaria een puinhoop in het veld, een plek voor het planten van een wijngaard. Ik stort haar stenen in het dal, en haar fundamenten leg Ik bloot. 7. En al haar beelden worden verbrijzeld, en al haar hoerenloon wordt met vuur verbrand, van al haar afgoden maak Ik een woestenij, want met hoerenloon heeft zij ze bijeengebracht en tot hoerenloon keren ze terug.”

Klaaglied over het oordeel over Jeruzalem

8. “Hierover zal ik rouw bedrijven en weeklagen, zal ik berooid en naakt mijn weg gaan, zal ik huilen als de jakhalzen, en klaaglijk roepen als de struisvogels. 9. Want zijn wond is ongeneeslijk, want zij reikt tot aan Juda, zij raakt tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jeruzalem! 10. Maak het niet bekend in Gath, ween niet zo jammerlijk, wentel je in het stof in Beth-le-Afra. 11. Trek voorbij, bewoonster van Safir, in schandelijke naaktheid. De bewoonster van Zaänan gaat niet naar buiten, rouw is in Beth-Haëzel; Hij neemt Zijn steun van je weg. 12. Ja, de bewoonster van Maroth is ziek vanwege het goede, want kwaad is afgedaald van Yâ-hwéh tot aan de poort van Jeruzalem. 13. Span de snelle paarden voor de wagen, bewoonster van Lachis. Die is het begin van de zonde voor de dochter van Sion, want in jou zijn de overtredingen van Israël gevonden. 14. Geef daarom afscheidsgeschenken aan Moreset-Gath. De huizen van Achzib blijken onbetrouwbaar voor de koningen van Israël. 15. Opnieuw breng Ik een bezetter over jou, bewoonster van Maresa. Hij zal komen tot aan Adullam, de luister van Israël. 16. Scheer je haar af, ja, scheer je kaal vanwege je kinderen, die je lief zijn; maak je zo kaal als een gier, want zij zijn bij jou weggegaan in ballingschap.

Jona 4 | Micha | Micha 2

Share