11

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Ezechiël 11

De vorsten van Juda bestraft
11:1 Toen hief de Geest mij op en bracht mij bij de Oostpoort van het huis van Yahweh, die naar het oosten gekeerd is. En zie, bij de ingang van de poort waren vijfentwintig mannen, en in hun midden zag ik Jaäzanja, de zoon van Azzur, met Pelatja, de zoon van Benaja, leiders van het volk.
11:2 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, dit zijn de mannen die onrecht bedenken en verkeerde raad geven in deze stad,
11:3 zij die zeggen: Voorlopig moeten wij geen huizen bouwen. Deze stad is de pot en wij zijn het vlees.
11:4 Profeteer daarom tegen hen, profeteer, mensenkind!
11:5 Toen viel de Geest van Yahweh op mij en Hij zei tegen mij: Zeg: Zo zegt Yahweh: Dit hebt u gezegd, huis van Israël. Wat in uw geest opkomt, weet Ik.
11:6 U hebt in deze stad uw gesneuvelden talrijk gemaakt en haar straten met gesneuvelden gevuld.
11:7 Daarom, zo zegt de Heere Yahweh: Uw gesneuvelden die u in het midden ervan hebt neergelegd, die zijn het vlees en deze stad is de pot. U echter zal Ik uit het midden ervan doen vertrekken.
11:8 Het zwaard hebt u gevreesd en het zwaard zal Ik over u brengen, spreekt de Heere Yahweh.
11:9 Ik zal u uit het midden ervan doen vertrekken, u in de hand van vreemden geven en Ik zal strafgerichten over u voltrekken.
11:10 U zult door het zwaard vallen. Op het grondgebied van Israël zal Ik u berechten. Dan zult u weten dat Ik Yahweh ben.
11:11 Deze stad zal voor u niet als een pot zijn en ú zult in het midden ervan niet als vlees zijn: op het grondgebied van Israël zal Ik u berechten.
11:12 Dan zult u weten dat Ik Yahweh ben, omdat u niet in Mijn verordeningen bent gegaan. Overeenkomstig Mijn bepalingen hebt u niet gehandeld, maar overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn, hebt u gehandeld.
11:13 En het gebeurde terwijl ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en riep met luide stem: Ach, Heere Yahweh, maakt U een vernietigend einde aan het overblijfsel van Israël?
11:14 Toen kwam het woord van Yahweh tot mij:
11:15 Mensenkind, het zijn uw broeders, uw broeders, mannen met het recht van lossing voor u, en heel het huis van Israël in zijn geheel, tegen wie de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: Houd u ver van Yahweh, ons is dit land als erfelijk bezit gegeven.
11:16 Zeg daarom: Zo zegt de Heere Yahweh: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn.
11:17 Zeg daarom: Zo zegt de Heere Yahweh: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.
11:18 Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen.
11:19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven,
11:20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een Elohim zijn.
11:21 Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere Yahweh.
11:22 Daarna hieven de cherubs hun vleugels op, en de wielen verhieven zich tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de Elohim van Israël was vanboven over hen.
11:23 Toen steeg de heerlijkheid van Yahweh op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag.
11:24 Daarop hief de Geest mij op en bracht mij in een visioen door de Geest van Elohim bij de ballingen in Chaldea. Toen steeg het visioen dat ik gezien had, op, bij mij vandaan.
11:25 Toen sprak ik tot de ballingen al de woorden van Yahweh die Hij mij had doen zien.

Ezechiël 10 | Ezechiël 12

Share