Ezra 9

Ezra 9

Ezra en de gemengde huwelijken

1. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: “Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. 2. Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het pure zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk.” 3. Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard, en ging ontzet zitten. 4. Allen die beefden voor de woorden van de Almachtige van Israël, verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen, en ik bleef ontzet zitten, tot het avondoffer. 5. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd, en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, mijn Almachtige. 6. En ik zei: “Mijn Almachtige, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn Almachtige, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. 7. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn wij in grote schuld tot op deze dag, en door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen van de landen rondom, aan het zwaard, aan gevangenschap en aan plundering en openlijke schande, zoals op deze dag. 8. En nu was er voor een klein ogenblik genade van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, onze Almachtige, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om ons vastheid te geven in Zijn pure plaats, om onze ogen te verlichten, onze Almachtige, en ons enige opleving te geven in onze slavernij. 9. Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze Almachtige ons niet verlaten, maar heeft Hij ons goedertierenheid bewezen bij de koningen van Perzië, door ons enige opleving te geven om het huis van onze Almachtige te doen herrijzen en om de ruïnes ervan te herstellen, door ons een omheining te geven in Juda en in Jeruzalem. 10. En nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze Almachtige? Wij hebben immers Uw geboden verlaten, 11. die U had gegeven door de dienst van Uw dienaren, de profeten, door te zeggen: Het land dat je binnengaat om het in bezit te nemen, is een onrein land, door de onreinheid van de volken van de landen rondom, door hun gruwelen, waarmee zij het hebben gevuld van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. 12. Welnu, je mag je dochters niet aan hun zonen geven, en hun dochters mag je niet ten huwelijk nemen voor je zonen; je mag tot in eeuwigheid niet naar hun welstand streven, of naar het goede voor hen, opdat je sterk zult zijn en het beste van het land zult eten, en het je kinderen in bezit zult geven tot in eeuwigheid. 13. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is – terwijl, U, onze Almachtige, verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden, en U ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt zoals deze – 14. zullen wij dan terugkeren om Uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou U dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn? 15. Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, Almachtige van Israël, U bent rechtvaardig, want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten, zoals op deze dag. Zie ons voor Uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor Uw aangezicht staande kan blijven.”

Ezra 8 | Ezra | Ezra 10

Share