Jozua 4

Jozua 4

De twaalf gedenkstenen

1. En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat Yâ-hwéh tegen Jozua zei: 2. “Neem voor jezelf twaalf mannen uit het volk, uit elke stam één man, 3. en gebied hun: Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor jezelf twaalf stenen op. Neem ze met je mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar je deze nacht gaat overnachten.” 4. Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam één man, 5. en Jozua zei tegen hen: “Ga voor de ark van Yâ-hwéh, je Almachtige, uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, 6. zodat dit een teken is onder jullie. Wanneer je kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor jullie? 7. dan moet je tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van Yâ-hwéh. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid.” 8. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals Yâ-hwéh tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten; en zij namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. 9. Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. 10. De priesters die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan, totdat alle dingen voltooid waren die Yâ-hwéh Jozua geboden had tegen het volk te zeggen, overeenkomstig alles wat Moshéh Jozua geboden had. Het volk haastte zich en het stak over. 11. En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken voltooid had, dat de ark van Yâ-hwéh samen met de priesters overstak voor de ogen van het volk. 12. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse staken in slagorde over voor de ogen van de Israëlieten, zoals Moshéh tegen hen gezegd had. 13. Ongeveer veertigduizend tot de strijd toegeruste mannen staken voor het aangezicht van Yâ-hwéh over naar de vlakten van Jericho voor de strijd. 14. Op die dag maakte Yâ-hwéh Jozua groot voor de ogen van heel Israël en zij hadden ontzag voor hem, zoals zij voor Moshéh ontzag hadden gehad, alle dagen van zijn leven. 15. En Yâ-hwéh zei tegen Jozua: 16. “Gebied de priesters die de ark van de getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen.” 17. Toen gebood Jozua de priesters: “Klim op uit de Jordaan.” 18. En het gebeurde, toen de priesters die de ark van het verbond van Yâ-hwéh droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn beide oevers stroomde. 19. Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de oostkant van Jericho. 20. Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. 21. Hij zei tegen de Israëlieten: “Wanneer je kinderen morgen aan hun vader vragen: Wat betekenen deze stenen? 22. dan moet je je kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over, 23. want Yâ-hwéh, je Almachtige, heeft het water van de Jordaan voor je ogen doen opdrogen, totdat je overgestoken was, zoals Yâ-hwéh, je Almachtige, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, 24. opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van Yâ-hwéh sterk is; opdat je Yâ-hwéh, je Almachtige, alle dagen vreest.”

Jozua 3 | Jozua | Jozua 5

Share