Johannes 2

Johannes 2

De bruiloft in Kana

1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Yâhuwshúa` was daar. 2. En Yâhuwshúa` was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn leerlingen. 3. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Yâhuwshúa` tegen Hem: “Zij hebben geen wijn meer.” 4. Yâhuwshúa` zei tegen haar: “Vrouw, wat heb Ik met jou te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.” 5. Zijn moeder zei tegen de dienaars: “Wat Hij ook tegen jullie zal zeggen, doe het.” 6. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7. Yâhuwshúa` zei tegen hen: “Vul de watervaten met water.” En zij vulden ze tot aan de rand. 8. En Hij zei tegen hen: “Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. 9. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. 10. En hij zei tegen hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; jij hebt de goede wijn tot nu bewaard.” 11. Dit heeft Yâhuwshúa` gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn leerlingen geloofden in Hem. 12. Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn leerlingen; en zij bleven daar niet veel dagen.

De tempelreiniging

13. En het Pascha van de Joden was nabij en Yâhuwshúa` ging naar Jeruzalem. 14. En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. 15. En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 16. En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: “Neem deze dingen van hier weg, maak het huis van Mijn Vader niet tot een huis van koophandel.” 17. En Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven is: “De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.” 18. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: “Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen?” 19. Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.” 20. De Joden zeiden dan: “Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?” 21. Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. 22. Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Yâhuwshúa` gesproken had. 23. En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. 24. Maar Yâhuwshúa` Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, 25. en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was.

Johannes 1 | Johannes | Johannes 3

Share