26

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jeremia 26

26:1 In het begin van het koningschap van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda, kwam dit woord van Yahweh:
26:2 Zo zegt Yahweh: Ga in de voorhof van het huis van Yahweh staan en spreek tot alle steden van Juda die komen om zich neer te buigen in het huis van Yahweh, alle woorden die Ik u geboden heb tot hen te spreken. Doe er geen woord van af.
26:3 Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun slechte weg. Dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik hun denk aan te doen vanwege hun slechte daden.
26:4 Zeg dan tegen hen: Zo zegt Yahweh: Als u niet naar Mij wilt luisteren door te wandelen volgens Mijn wet, die Ik u heb voorgehouden,
26:5 door te luisteren naar de woorden van Mijn dienaren, de profeten, die Ik vroeg en laat tot u zend, en u niet hebt willen luisteren,
26:6 dan zal Ik dit huis maken als Silo, en deze stad zal Ik maken tot een vloek voor alle volken van de aarde.
26:7 De priesters, de profeten en heel het volk hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis van Yahweh.
26:8 Het gebeurde zodra Jeremia geëindigd had uit te spreken alles wat Yahweh geboden had tot heel het volk te spreken, dat de priesters, de profeten en heel het volk hem grepen en zeiden: U zult zeker sterven!
26:9 Waarom hebt u in de Naam van Yahweh geprofeteerd: Dit huis zal worden als Silo en deze stad zal verwoest worden, zodat er geen inwoner meer is? En heel het volk liep te hoop tegen Jeremia in het huis van Yahweh.
26:10 Toen nu de vorsten van Juda deze woorden hoorden, kwamen zij uit het huis van de koning naar het huis van Yahweh, en gingen bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van Yahweh, zitten.
26:11 Toen zeiden de priesters en de profeten tegen de vorsten en tegen heel het volk: Deze man heeft de doodstraf verdiend, want hij heeft geprofeteerd tegen deze stad, zoals u met eigen oren gehoord hebt.
26:12 Maar Jeremia zei tegen al de vorsten en tegen heel het volk: Yahweh heeft mij gezonden om tegen dit huis en tegen deze stad te profeteren alle woorden die u gehoord hebt.
26:13 Nu dan, maak uw wegen en uw daden goed en luister naar de stem van Yahweh, uw Elohim. Dan zal het Yahweh berouwen over het kwaad dat Hij over u uitgesproken heeft.
26:14 Ik echter, zie, ik ben in uw hand. Doe met mij zoals goed en recht is in uw ogen.
26:15 Alleen moet u goed weten: als u mij doodt, brengt u onschuldig bloed over uzelf, over deze stad en over de inwoners ervan, want in waarheid, Yahweh heeft mij naar u toe gezonden om al deze woorden ten aanhoren van u uit te spreken.
26:16 Toen zeiden de vorsten en heel het volk tegen de priesters en tegen de profeten: Deze man heeft niet de doodstraf verdiend, want hij heeft in de Naam van Yahweh, onze Elohim, tot ons gesproken.
26:17 Ook stonden er mannen op uit de oudsten van het land. Zij zeiden tegen heel het verzamelde volk:
26:18 Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hizkia, koning van Juda, geprofeteerd. Hij zei tegen heel het volk van Juda: Zo zegt Yahweh van de legermachten: Sion zal als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem zal tot puinhopen worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud.
26:19 Hebben Hizkia, de koning van Juda, en heel Juda hem ooit ter dood laten brengen? Vreesde hij niet Yahweh? Trachtte hij niet het aangezicht van Yahweh gunstig te stemmen, zodat het Yahweh berouwde over het kwaad dat Hij over hen uitgesproken had? Wij zijn bezig onszelf een groot kwaad aan te doen!
26:20 Er was nog een man die in de Naam van Yahweh profeteerde: Uria, de zoon van Semaja, uit Kirjath-Jearim. Hij profeteerde tegen deze stad en tegen dit land overeenkomstig al de woorden van Jeremia.
26:21 Toen koning Jojakim met al zijn dappere helden en al de vorsten zijn woorden hoorden, wilde de koning hem ter dood brengen. Toen Uria dat hoorde, werd hij bevreesd. Hij vluchtte en kwam in Egypte,
26:22 maar koning Jojakim stuurde mannen naar Egypte: Elnathan, de zoon van Achbor, en andere mannen met hem, naar Egypte.
26:23 Die haalden Uria uit Egypte en brachten hem naar koning Jojakim. Toen sloeg hij hem met het zwaard en wierp zijn dode lichaam op de begraafplaats van het gewone volk.
26:24 Maar de hand van Ahikam, de zoon van Safan, was met Jeremia, zodat men hem niet overgaf in de hand van het volk om hem ter dood te brengen.

Jeremia 25 | Jeremia 27

Share