Job 1

Job 1

Het lijden van Job en zijn geloof

1. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij vreesde Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en keerde zich af van het kwaad. 2. Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. 3. Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. 4. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. 5. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen zegende. Hij stond ’s morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen één, want Job zei: “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. 6. Het gebeurde op een dag, toen de zonen van de hemel kwamen om hun opwachting te maken bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat ook de satan in hun midden kwam. 7. Toen zei Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tegen de satan: “Waar kom je vandaan?” En de satan antwoordde Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en zei: “Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.” 8. Yâ-hwéh zei tegen de satan: “Heb je ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij vreest Mij en keert zich af van het kwaad.” 9. Toen antwoordde de satan Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en zei: “Is het zonder reden dat Job Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vreest? 10. Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. 11. Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.” 12. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen de satan: “Zie, alles wat hij heeft, is in jouw hand; alleen naar hemzelf mag je je hand niet uitsteken.” En de satan ging weg van het aangezicht van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 13. Er was nu een dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, 14. dat er een bode bij Job kwam en zei: “De runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. 15. Toen deden Sabeeërs een inval en namen ze mee, en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het jou te vertellen.” 16. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: “Het vuur van de Almachtige viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten, en verteerde ze; en ík ben maar als enige ontkomen om het jou te vertellen.” 17. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei: “De Chaldeeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee, en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het jou te vertellen.” 18. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: “Je zonen en je dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. 19. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis, en het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven; en ík ben maar als enige ontkomen om het jou te vertellen.” 20. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. 21. En hij zei: “Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft gegeven en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft genomen; de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zij geloofd! 22. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` niets ongerijmds toe.

Esther 10 | Job | Job 2

Share