Handelingen 23

Handelingen 23

1. En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de Raad gevestigd hield: Mannenbroeders, ik heb voor Yâ-hwéh met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. 2. Maar de hogepriester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. 3. Toen zei Paulus tegen hem: “Yâ-hwéh zal je slaan, witgepleisterde wand! Zit je hier om een oordeel over mij uit te spreken overeenkomstig de wet, en geef je bevel, tegen de wet in, mij te slaan?” 4. En zij die daarbij stonden, zeiden: “Scheldt u de hogepriester van Yâ-hwéh uit?” 5. Toen zei Paulus: “Ik wist niet, broeders, dat hij hogepriester is; want er staat geschreven: U mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk.” 6. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: “Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden.” 7. En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. 8. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het beide. 9. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel: “Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen Yâ-hwéh strijden.” 10. En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. 11. En de volgende nacht stond Yâ-hwéh bij hem en zei: “Heb goede moed, Paulus, want zoals je in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet je ook in Rome getuigen.”

De samenzwering van de Joden tegen Paulus

12. En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. 13. Het waren er meer dan veertig die deze samenzwering beraamden. 14. Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden: Wij hebben onszelf vervloekt met een vervloeking dat wij niets zullen nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. 15. “Jullie dan nu, laat de overste evenals de Raad weten dat hij hem morgen naar je toe moet brengen, onder het voorwendsel dat je zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken; wij staan klaar om hem te doden nog voor hij bij jou komt.” 16. Maar toen de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus. 17. En Paulus riep één van de hoofdmannen over honderd bij zich en zei: “Leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten.” 18. Die nam hem dus mee, bracht hem bij de overste en zei: “De gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij gevraagd deze jongeman bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen.” 19. De overste nu nam hem bij de hand en nadat hij hem apart genomen had, vroeg hij: “Wat is het dat je mij te berichten hebt?” 20. En hij zei: “De Joden hebben afgesproken om u te vragen of u Paulus morgen naar de Raad wilt brengen, onder het voorwendsel dat zij iets met betrekking tot hem nauwkeuriger zouden willen onderzoeken. 21. Maar laat u niet door hen overtuigen, want meer dan veertig mannen uit hun midden leggen een hinderlaag voor hem. Zij hebben zich met een vervloeking verplicht niet te eten of te drinken voordat zij hem gedood zullen hebben. Zij staan nu klaar en wachten op uw toezegging.” 22. Toen liet de overste de jongeman gaan en gebood hem: “Zeg verder tegen niemand dat je mij dit hebt laten weten.”

Paulus naar Caesarea overgebracht

23. En toen hij twee van de hoofdmannen over honderd bij zich geroepen had, zei hij: “Maak tweehonderd soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan, met zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters. 24. En laten zij ook voor rijdieren zorgen om Paulus daarop te zetten en behouden naar Felix, de stadhouder, te brengen.” 25. En hij schreef een brief met deze inhoud: 26. “Claudius Lysias aan de zeer machtige stadhouder Felix: Gegroet! 27. Toen deze man door de Joden gegrepen was en door hen omgebracht zou worden, ben ik er met mijn soldaten op afgegaan en heb hem ontzet, omdat ik vernomen had dat hij een Romein was. 28. En omdat ik de reden wilde weten waarom zij hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun Raad. 29. Het bleek mij dat hij beschuldigd werd in verband met geschilpunten inzake hun wet, maar dat er geen beschuldiging tegen hem was die de dood of gevangenschap verdiende. 30. En toen mij te kennen gegeven was, dat er door de Joden een hinderlaag voor deze man gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toe gestuurd en ook de aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te vertellen wat zij tegen hem hadden. Vaarwel.” 31. Dus namen de soldaten Paulus mee en brachten hem ’s nachts naar Antipatris, zoals hun bevolen was. 32. En de volgende dag lieten zij de ruiters met hem verdergaan en keerden zelf naar de kazerne terug. 33. Deze overhandigden, toen zij in Caesarea gekomen waren, de brief aan de stadhouder en droegen Paulus aan hem over. 34. En de stadhouder vroeg, nadat hij de brief gelezen had, uit welke provincie hij kwam; en toen hij vernomen had dat hij uit Cilicië kwam, 35. zei hij: “Ik zal je verhoren als ook je aanklagers hier gekomen zijn.” En hij gaf bevel hem in het gerechtsgebouw van Herodes in bewaring te stellen.

Handelingen 22 | Handelingen | Handelingen 24

Share