Ezra 3

Ezra 3

Herstel van de offerdienst

1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. 2. Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de Almachtige van Israël om daarop brandoffers te brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 3. En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. 4. Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag. 5. Daarna het voortdurende brandoffer en dat voor de nieuwe maanden en voor alle gezuiverde vastgestelde tijden voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en voor ieder die een vrijwillige gave gaf aan Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 6. Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` was nog niet gelegd. 7. Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs, om cederhout te laten komen van de Libanon, over zee naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hun verleend door Kores, de koning van Perzië.

Begin van de herbouw van de tempel

8. In het tweede jaar na hun komst naar het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 9. Toen trad Jesua aan, met zijn zonen en zijn broeders, en Kadmiël met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de Levieten. 10. En de bouwers legden de fundering van de tempel van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cimbalen, om Yâ-hwéh Yâhuwshúa` te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. 11. Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, omdat de fundering voor het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gelegd was. 12. Maar velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. 13. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord.

Ezra 2 | Ezra | Ezra 4

Share