2 Koningen 10

2 Koningen 10

Uitroeiing van het nageslacht van Achab

1. Nu had Achab zeventig zonen in Samaria wonen. Jehu schreef brieven en stuurde die naar Samaria, aan de leiders van Jizreël, aan de oudsten en aan de verzorgers van Achabs zonen. Daarin stond: 2. “Nu dan, wanneer deze brief bij jullie aangekomen is – de zonen van je heer zijn immers bij jullie, en je beschikt over strijdwagens en paarden, een versterkte stad en wapens – 3. moet je omzien naar de beste en meest geschikte van de zonen van je heer. Zet die op de troon van zijn vader en strijd voor het huis van je heer.” 4. Maar zij werden uitermate bevreesd en zeiden: “Zie, twee koningen hielden geen stand tegen hem, hoe zouden wíj dan stand kunnen houden?” 5. Zij die over de hofhouding en over de stad gingen, de oudsten en de verzorgers, stuurden boden naar Jehu om te zeggen: “Wij zijn uw dienaren, en al wat u ons zegt, zullen wij doen. Wij zullen niemand koning maken. Doe wat goed is in uw ogen.” 6. Toen schreef hij hun voor de tweede keer een brief: “Als jullie voor mij zijn en jullie naar mijn stem willen luisteren, neem dan de hoofden van de mannelijke nakomelingen van je heer, en kom morgen omstreeks deze tijd bij mij in Jizreël.” De zonen van de koning, zeventig man, waren bij de aanzienlijken van de stad, die hen opvoedden. 7. En het gebeurde, toen die brief bij hen kwam, dat zij de zonen van de koning meenamen en hen afslachtten, zeventig man. Zij deden hun hoofden in manden en stuurden die naar hem toe, naar Jizreël. 8. Er kwam een bode en die bracht hem de boodschap: “Ze hebben de hoofden van de koningszonen gebracht.” Hij zei: “Leg ze in twee hopen bij de ingang van de poort, tot de morgen.” 9. En het gebeurde ’s morgens, toen hij naar buiten kwam, dat hij daar ging staan en tegen al het volk zei: “Je bent onschuldig. Zie, ík heb tegen mijn heer samengespannen en hem gedood. Maar wie heeft al deze mannen doodgeslagen? 10. Weet nu dat niets van het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tegen het huis van Achab gesproken heeft, ter aarde zal vallen. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft gedaan wat Hij door de dienst van Zijn dienaar Elia gesproken heeft.” 11. En Jehu doodde al de overgeblevenen van het huis van Achab in Jizreël, al zijn aanzienlijken, zijn vertrouwelingen en zijn priesters, totdat er geen overlevende meer van achterbleef. 12. Hij stond op en ging op weg naar Samaria. En toen hij onderweg in Beth-Heked van de herders kwam, 13. trof Jehu daar de broers van Ahazia aan, de koning van Juda. Hij zei: “Wie zijn jullie?” Zij zeiden: “Wij zijn de broers van Ahazia en zijn gekomen om de zonen van de koning en de zonen van de koningin te groeten.” 14. Toen zei hij: “Pak hen levend.” Zij pakten hen levend en slachtten hen af bij de put van Beth-Heked, tweeënveertig man; hij liet er niet één van hen over. 15. Hij ging vandaar verder en trof Jonadab aan, de zoon van Rechab, die hem tegemoetkwam. Hij groette hem en zei tegen hem: “Is je hart oprecht, zoals mijn hart dat ten opzichte van jouw hart is?” En Jonadab zei: “Dat is het, ja, dat is het.” En Jehu zei: “Geef je hand.” Hij stak zijn hand uit en liet hem bij zich op de wagen klimmen. 16. Hij zei: “Ga met mij mee en zie mijn ijver voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.” Zo lieten zij hem op zijn strijdwagen rijden. 17. Toen hij in Samaria kwam, doodde hij allen die in Samaria van het huis van Achab overgebleven waren, totdat hij het weggevaagd had, overeenkomstig het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dat Hij tot Elia gesproken had.

Uitroeiing van de profeten van de Baäl

18. En Jehu riep heel het volk bijeen en zei tegen hen: “Achab heeft de Baäl slechts een beetje gediend, Jehu zal hem meer dienen. 19. Nu dan, roep alle profeten van de Baäl, al zijn dienaren en al zijn priesters bij mij. Laat niemand gemist worden, want ik heb een groot offer voor de Baäl. Al wie gemist wordt, zal niet in leven blijven.” Maar Jehu deed dat met list, om de dienaren van de Baäl om te brengen. 20. Verder zei Jehu: “Kondig een bijzondere samenkomst af voor de Baäl.” En zij riepen die uit. 21. Ook stuurde Jehu boden door heel Israël. En alle dienaren van de Baäl kwamen; er bleef niet één man achter die niet kwam. Zij kwamen in het huis van de Baäl, zodat het huis van de Baäl vol was, van het ene einde tot het andere einde. 22. Toen zei hij tegen degene die over het kledingmagazijn ging: “Haal voor alle dienaren van de Baäl de kleding tevoorschijn.” En hij haalde de kleding voor hen tevoorschijn. 23. En Jehu kwam met Jonadab, de zoon van Rechab, in het huis van de Baäl en zei tegen de dienaren van de Baäl: “Onderzoek en zie of er niemand van de dienaren van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` hier bij jullie is, maar alleen dienaren van de Baäl.” 24. Toen zij binnenkwamen om slachtoffers en brandoffers te brengen, stelde Jehu daar buiten tachtig man voor zich op en zei: “Als er iemand van de mannen die ik jullie in handen heb doen komen, ontkomt, dan is het jullie leven in plaats van zijn leven!” 25. En het gebeurde, toen men gereed was met het brengen van het brandoffer, dat Jehu tegen de lijfwacht en tegen de officieren zei: “Kom, sla hen dood en laat niemand naar buiten komen.” De lijfwacht en de officieren sloegen hen met de scherpte van het zwaard en wierpen hun lichamen naar buiten. Daarna kwamen zij naar de stad, naar het huis van de Baäl, 26. en zij haalden de gewijde stenen uit het huis van de Baäl en verbrandden die. 27. Zij braken de gewijde steen van de Baäl stuk; bovendien braken zij het huis van de Baäl af en maakten er een mestvaalt van, tot op deze dag. 28. Zo vaagde Jehu de Baäldienst uit Israël weg. 29. Alleen week Jehu niet af van het navolgen van de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, te weten van de gouden kalveren die in Bethel en die in Dan waren. 30. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen Jehu: “Omdat je goed gehandeld hebt, door te doen wat juist is in Mijn ogen, en met het huis van Achab gedaan hebt overeenkomstig alles wat in Mijn hart was, zullen je zonen tot het vierde geslacht op de troon van Israël zitten.” 31. Maar Jehu wandelde niet nauwlettend en met heel zijn hart in de wet van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël; hij week niet af van de zonden van Jerobeam, die Israël deed zondigen. 32. In die dagen begon Yâ-hwéh Yâhuwshúa` Israël kleiner te maken, want Hazaël versloeg hen in alle gebieden van Israël 33. vanaf de Jordaan, waar de zon opkomt: het hele land van Gilead, van de Gadieten, de Rubenieten en de Manassieten; vanaf Aroër, dat aan de beek Arnon ligt: Gilead en Basan.

De dood van Jehu

34. Het overige nu van de geschiedenis van Jehu, alles wat hij gedaan heeft en al zijn macht, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? 35. En Jehu ging te ruste bij zijn vaderen, en zij begroeven hem in Samaria, en zijn zoon Joahaz werd koning in zijn plaats. 36. De tijd nu dat Jehu over Israël geregeerd heeft, in Samaria, is achtentwintig jaar.

2 Koningen 9 | 2 Koningen | 2 Koningen 11

Share