2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

2 Korintiërs 2

2:1 Dus dit heb ik mij voorgenomen: dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen.
2:2 Want als ik u bedroefd maak, wie is het dan die mij verblijden zal, behalve hij die door mij bedroefd is gemaakt?
2:3 En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden; en ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is.
2:4 Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb.
2:5 Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin – opdat ik het hem niet te zwaar maak – u allen.
2:6 Voor zo iemand is die straf, die door velen is opgelegd, genoeg geweest.
2:7 Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd.
2:8 Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt.
2:9 Want met dit doel heb ik ook geschreven: dat ik uw beproefdheid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent.
2:10 Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus de Messias,
2:11 opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
2:12 Toen ik nu in Troas kwam om het Evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in Yahweh,
2:13 had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond, maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië.
2:14 En Yahweh zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.
2:15 Want wij zijn voor Yahweh een aangename geur van Christus de Messias, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan;
2:16 voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?
2:17 Want wij zijn niet als zo velen, die handeldrijven met het Woord van Yahweh, maar als in oprechtheid, maar als vanuit Yahweh, voor Yahweh’s aangezicht, spreken wij het in Christus.

2 Korintiërs 1 | 2 Korintiërs | 2 Korintiërs 3

Share