3

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Kolossenzen 3

3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus de Messias is, Die aan de rechterhand van Yahweh zit.
3:2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3:3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus de Messias verborgen in Yahweh.
3:4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
3:5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
3:6 Door deze dingen komt de toorn van Yahweh over de ongehoorzamen.
3:7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.
3:8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.
3:9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
3:10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
3:11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
3:12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van Yahweh, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
3:13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
3:14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.
3:15 En laat de vrede van Elohim heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
3:17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u Yahweh de Vader dankt door Hem.
3:18 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
3:19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
3:20 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor Yahweh.
3:21 Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
3:22 Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van Yahweh.
3:23 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor Yahweh en niet voor mensen,
3:24 in de wetenschap dat u van Yahweh als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
3:25 Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons.

Kolossenzen 2 | Kolossenzen | Kolossenzen 4

Share