Openbaring 1

Openbaring 1

1. Openbaring van Yâhuwshúa`, die Yâ-hwéh Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. 2. Deze heeft van het Woord van Yâ-hwéh getuigd en van het getuigenis van Yâhuwshúa`, alles wat hij gezien heeft. 3. Gelukkig is hij die leest en zijn zij die de woorden van de profetie horen, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij jullie en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 5. en van Yâhuwshúa`, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 6. en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor Yâ-hwéh Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7. Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 8. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt Yâ-hwéh, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Yâhuwshúa` verschijnt aan Johannes op Patmos

9. Ik, Johannes, die ook je broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Yâhuwshúa` was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van Yâ-hwéh en het getuigenis van Yâhuwshúa`. 10. Ik was in de geest op de dag van Yâ-hwéh en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 11. die zei: “Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste”, en: “Wat je ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.” 12. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; 14. en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15. en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: “Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18. en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”

Opdracht om te schrijven aan de zeven gemeenten

19. Schrijf nu op wat je hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. 20. Het geheimenis van de zeven sterren die je in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die je hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

Judas | Openbaring | Openbaring 2

Share