1 Moshéh 18

1 Moshéh 18

Yahweh verschijnt aan Abraham bij Mamre

1. Daarna verscheen YAHWEH aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. 2. Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. 3. En hij zei: “Mijn Vorst, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. 4. Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom. 5. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verdergaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen.” En zij zeiden: “Doe zoals u gesproken hebt.” 6. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: “Haast je! Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van.” 7. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden. 8. Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. 9. Toen zeiden zij tegen hem: “Waar is Sara, uw vrouw?” Hij zei: “Zie, zij is in de tent.” 10. En Hij zei: “Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen; en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben!” Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter Hem was. 11. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. 12. Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? 13. En YAHWEH zei tegen Abraham: “Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? 14. Zou er iets voor YAHWEH te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben!” 15. Maar Sara ontkende het en zei: “Ik heb niet gelachen”; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: “Nee, u hebt wél gelachen.”

Verwoesting van Sodom en Gomorra aangekondigd

16. Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. 17. YAHWEH zei: “Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 19. Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van YAHWEH in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat YAHWEH over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.” 20. Verder zei YAHWEH: “De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.” 22. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van YAHWEH.

Abraham bidt voor Sodom

23. En Abraham kwam dichterbij en zei: “Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 24. Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? 25. Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?” 26. Toen zei YAHWEH: “Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.” 27. Abraham antwoordde en zei: “Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Machtige te spreken, hoewel ik stof en as ben! 28. Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten?” En Hij zei: “Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig vind.” 29. Hij sprak opnieuw tot Hem: “Misschien zullen er daar veertig gevonden worden!” En Hij zei: “Ik zal het niet doen omwille van die veertig.” 30. Verder zei hij: “Laat de Machtige toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden!” En Hij zei: “Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind.” 31. Hij zei: “Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Machtige te spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden!” En Hij zei: “Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig.” 32. Verder zei hij: “Laat de Machtige toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden.” En Hij zei: “Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.” 33. Toen ging YAHWEH weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.

1 Moshéh 17 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 19

Share