29

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jeremia 29

29:1 Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel
29:2 – nadat koning Jechonia, de koningin-moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren –
29:3 door de hand van Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel:
29:4 Zo zegt Yahweh van de legermachten, de Elohim van Israël, tegen alle ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd:
29:5 Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan,
29:6 neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal.
29:7 Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot Yahweh, want in haar vrede zult u vrede hebben.
29:8 Want zo zegt Yahweh van de legermachten, de Elohim van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen,
29:9 want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt Yahweh.
29:10 Want zo zegt Yahweh: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.
29:11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt Yahweh. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
29:12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
29:13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
29:14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt Yahweh, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt Yahweh, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.
29:15 Omdat u gezegd hebt: Yahweh heeft ons profeten in Babel doen opstaan,
29:16 daarom zo zegt Yahweh van de koning die zit op de troon van David, en van heel het volk dat woont in deze stad, uw broeders die niet met u in ballingschap zijn vertrokken,
29:17 zo zegt Yahweh van de legermachten: Zie, Ik ga onder hen het zwaard, de honger en de pest zenden. Ik wil hen maken als de afschuwelijke vijgen die niet te eten zijn vanwege hun slechte kwaliteit.
29:18 Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, met de honger en met de pest. Ik zal hen tot een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde, tot een vervloeking en tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot smaad onder alle volken waarheen Ik hen verdreven heb,
29:19 omdat ze naar Mijn woorden niet geluisterd hebben, spreekt Yahweh, toen Ik Mijn dienaren, de profeten, vroeg en laat tot hen heb gezonden. Maar u hebt niet geluisterd, spreekt Yahweh.
29:20 En u, alle ballingen die Ik uit Jeruzalem heb weggezonden naar Babel, hoor het woord van Yahweh.
29:21 Zo zegt Yahweh van de legermachten, de Elohim van Israël, van Achab, zoon van Kolaja, en van Zedekia, zoon van Maäseja, die in Mijn Naam leugen tegen u profeteren: Zie, Ik ga hen overgeven in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en hij zal hen voor uw ogen doodslaan.
29:22 Aan hen zal een vloek ontleend worden bij alle ballingen van Juda die in Babel zijn: Moge Yahweh u maken als Zedekia en als Achab, die de koning van Babel heeft geroosterd in het vuur! –
29:23 omdat zij een dwaasheid in Israël hebben gedaan: zij hebben overspel gepleegd met de vrouwen van hun naasten en spraken in Mijn Naam een leugenwoord, dat Ik hun niet geboden had. Ik ben het Die dat weet en ben er Getuige van, spreekt Yahweh.
29:24 Tegen Semaja, de Nechelamiet, moet u zeggen:
29:25 Zo zegt Yahweh van de legermachten, de Elohim van Israël: Omdat ú brieven in uw eigen naam verstuurd hebt naar heel het volk dat in Jeruzalem is, en naar Zefanja, de zoon van Maäseja, de priester, en naar al de priesters:
29:26 Yahweh heeft u tot priester aangesteld in plaats van de priester Jojada om opzichters te zijn in het huis van Yahweh over iedereen die krankzinnig is en zich voor profeet uitgeeft, opdat u die vastzet in een blok en met een ketting aan de hals:
29:27 Nu dan, waarom hebt u Jeremia uit Anathoth, die zich bij u uitgeeft voor profeet, niet bestraft?
29:28 Want daarom heeft hij tot ons naar Babel de boodschap gestuurd: Het gaat lang duren. Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan.
29:29 De priester Zefanja las deze brief voor ten aanhoren van de profeet Jeremia.
29:30 Toen kwam het woord van Yahweh tot Jeremia:
29:31 Stuur aan alle ballingen deze boodschap: Zo zegt Yahweh van Semaja, de Nechelamiet: Omdat Semaja u geprofeteerd heeft, terwijl Ík hem niet heb gezonden, en heeft gemaakt dat u op leugen vertrouwt,
29:32 daarom, zo zegt Yahweh: Zie, Ik ga Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht straffen. Hij zal niemand hebben die woont in het midden van dit volk. Hij zal niet het goede zien dat Ik doen zal aan Mijn volk, spreekt Yahweh, want hij heeft opgeroepen afvallig te worden van Yahweh.

Jeremia 28 | Jeremia 30

Share