Lukas 17

Lukas 17

Struikelblokken

1. En Hij zei tegen de leerlingen: “Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. 2. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen.”

Vergevensgezindheid

3. “Wees op je hoede. Als nu je broeder tegen je zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. 4. En als hij zevenmaal per dag tegen je zondigt en zevenmaal per dag naar jou terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zul je hem vergeven.”

Geloof als een mosterdzaad

5. En de apostelen zeiden tegen Yâhuwshúa`: “Vermeerder ons het geloof.” 6. En Yâhuwshúa` zei: “Als je een geloof had als een mosterdzaadje, zou je tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou je gehoorzamen.”

Heer en knecht

7. “En wie van jullie die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? 8. Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord je en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drink je daarna? 9. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. 10. Zo moet ook jij, wanneer je gedaan hebt al wat je opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.”

De tien melaatsen

11. En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. 12. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. 13. En zij verhieven hun stem en zeiden: “Yâhuwshúa`, Meester, ontferm U over ons.” 14. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: “Ga heen en toon jezelf aan de priesters.” En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem Yâ-hwéh verheerlijkte. 16. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. 17. Toen antwoordde Yâhuwshúa` en zei: “Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? 18. Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om Yâ-hwéh de eer te geven dan deze vreemdeling?” 19. En Hij zei tegen hem: “Sta op en ga heen. Je geloof heeft je behouden.”

De komst van het Koninkrijk van Yahweh

20. En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van Yâ-hwéh zou komen, antwoordde Hij hun en zei: “Het Koninkrijk van Yâ-hwéh komt niet op waarneembare wijze. 21. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van Yâ-hwéh is binnen in jou.” 22. En Hij zei tegen de leerlingen: “Er zullen dagen komen dat je ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en je zult die niet zien. 23. En zij zullen tegen je zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. 24. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. 25. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. 26. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32. Denk aan de vrouw van Lot. 33. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. 34. Ik zeg je: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 36. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” 37. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: “Waar, Meester?” En Hij zei tegen hen: “Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”

Lukas 16 | Lukas | Lukas 18

Share