1 Samuel 22

1 Samuel 22

David in de grot van Adullam

1. Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. 2. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem waren. 3. David ging vandaar naar Mizpe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab: “Laat mijn vader en mijn moeder toch naar je uitwijken, totdat ik weet wat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` met mij doen zal.” 4. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. 5. De profeet Gad zei echter tegen David: “Blijf niet in de vesting, maar ga daarvandaan en ga naar het land Juda.” Toen ging David weg, en hij kwam in het woud Chereth.

Saul laat de priesters in Nob doden

6. Saul hoorde dat de verblijfplaats van David en de mannen die bij hem waren, bekend was geworden. Saul zat op een heuvel onder het geboomte in Rama en had zijn speer in zijn hand, terwijl al zijn dienaren bij hem stonden. 7. Toen zei Saul tegen zijn dienaren die bij hem stonden: “Luister toch, Benjaminieten, zal de zoon van Isaï jullie allen soms ook akkers en wijngaarden geven? Zal hij jullie allen tot bevelhebbers over duizend en bevelhebbers over honderd aanstellen? 8. Want jullie spannen allen tegen mij samen, en niemand onthult voor mijn oor dat mijn zoon een verbond gesloten heeft met de zoon van Isaï. En er is niemand onder jullie die zich om mij bekommert en het voor mijn oor onthult dat mijn zoon mijn dienaar tegen mij heeft doen opstaan als iemand die mij belaagt zoals op deze dag.” 9. Toen antwoordde Doëg, de Edomiet, die bij de dienaren van Saul stond, en zei: “Ik heb de zoon van Isaï in Nob bij Achimelech, de zoon van Ahitub, zien komen. 10. Die raadpleegde vervolgens Yâ-hwéh Yâhuwshúa` voor hem en gaf hem proviand. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn.” 11. Toen stuurde de koning boden eropuit en liet de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, roepen, met het hele huis van zijn vader, de priesters die in Nob waren; en zij kwamen allen bij de koning. 12. En Saul zei: “Luister toch, zoon van Ahitub!” En hij zei: “Zie, hier ben ik, mijn heer.” 13. Toen zei Saul tegen hem: “Waarom heb je tegen mij samengespannen, jij en de zoon van Isaï, door hem brood en een zwaard te geven, en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` voor hem te raadplegen, zodat hij kan opstaan als iemand die mij belaagt, zoals op deze dag?” 14. Maar Achimelech antwoordde de koning en zei: “Wie van al je dienaren is zo trouw als David, de schoonzoon van de koning, die je voortdurend gehoorzaam is, en geëerd is in je huis? 15. Ben ik vandaag begonnen met Yâ-hwéh Yâhuwshúa` voor hem te raadplegen? Daar is bij mij geen sprake van! Laat de koning geen beschuldiging leggen op zijn dienaar of op het hele huis van mijn vader, want je dienaar heeft van al deze dingen, klein of groot, niets geweten.” 16. Maar de koning zei: “Achimelech, je moet beslist sterven, jij en het hele huis van je vader!” 17. De koning zei tegen de lijfwachten die bij hem stonden: “Treed toe en dood de priesters van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, omdat ook zij op de hand van David zijn, en omdat zij wisten dat hij op de vlucht was, maar het niet voor mijn oor onthuld hebben.” Maar de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de priesters van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dood te steken. 18. Toen zei de koning tegen Doëg: “Treedt jij dan toe en steek jij de priesters dood.” Toen trad Doëg, de Edomiet, toe en híj stak de priesters dood. Hij doodde op die dag vijfentachtig mannen die het linnen priesterhemd droegen, met de scherpte van het zwaard. 19. Hij sloeg ook de inwoners van Nob, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen toe. Zelfs de runderen, de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. 20. Maar één van de zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam. Zijn naam was Abjathar en hij vluchtte David achterna. 21. Abjathar vertelde David dat Saul de priesters van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gedood had. 22. Toen zei David tegen Abjathar: “Op de dag dat Doëg, de Edomiet, daar was, wist ik dat hij het zeker aan Saul zou vertellen. Ík ben er de oorzaak van dat iedereen uit het huis van je vader is omgebracht. 23. Blijf bij mij, wees niet bevreesd, want wie mij naar het leven staat, staat jou naar het leven. Bij mij zul je echter veilig zijn.”

1 Samuel 21 | 1 Samuel | 1 Samuel 23

Share